Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.898

Tytuł:

porozumienie międzygminne nr GKRPA/25/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Burmistrz Miasta Łaziska Górne; Burmistrz Miasta Mikołów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 898
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 898

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR GKRPA/25/2012 GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE z dnia 18 stycznia 2012 r. zawarte pomiędzy: - Gminą Miejską Łaziska Górne, którą reprezentuje: mgr inż. Aleksander Wyra ? Burmistrz Miasta Łaziska Górne, zwaną dalej ?Organizatorem? a - Gminą Miejską Mikołów, w imieniu której działa: mgr Adam Zawiszowski ? Zastępca Burmistrza Mikołowa, zwaną dalej ?Gminą?. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 237 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz UCHWAŁY NR XIII/233/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, Strony Porozumienia ustalają, co następuje: § 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest zorganizowanie przez Organizatora XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?. 2. Porozumienie zawiera się na okres od 18.01.2012 r. do 30.04.2012 r. § 2. 1. Na realizację zadania wymienionego w §1 ust. 1 Gmina udziela dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzytysiącezłotych 00/100). 2. Środki na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2012, w dz. 851, rozdz. 85154, §2310. § 3. Środki finansowe wymienione w §2 ust.1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora OK BS o/Łaziska Górne nr 64 8454 1066 2004 0010 0117 0002, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Gminie egzemplarza niniejszego Porozumienia podpisanego przez Organizatora. § 4. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania. § 5. 1. Organizator zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 15 dni, licząc od dnia następnego po upływie okresu trwania Porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 2. 2. Rozliczenie środków musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia wykonanych zadań oraz wydatków związanych z ich realizacją. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz dowodów księgowych, stanowiących podstawę wydatków dokonanych w związku z realizacją zadania. Dowody księgowe powinny być w sposób trwały opisane poprzez wskazanie źródeł finansowania wydatków nimi stwierdzonych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 898 ?

§ 6. 1. Środki dotacji, które w terminie realizacji zadania, określonym w §1 ust. 2 Porozumienia, nie zostały wykorzystane, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy na rachunek bankowy: 06 8436 0003 0000 0000 0071 0037 w terminie do 15 dni, licząc od dnia następnego po upływie okresu trwania Porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 2. 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotowi do budżetu Gminy podlegała będzie część dotacji, która została wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dotacji. Zwrotu należy dokonać w terminie do 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. § 7. Zwiększenie w okresie realizacji wartości kosztorysowej zadania, wynikającej bądź ze zmian zakresu rzeczowego zadania, bądź ze zmian cen, nie może stanowić podstawy do ubiegania się o zwiększenie wysokości dotacji celowej. § 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). § 9. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. § 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w ?Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego? na wniosek Organizatora. § 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Organizator, a trzy ? Gmina.

Zastępca Burmistrza Mikołowa

Burmistrz Miasta Łaziska Górne mgr inż Aleksander Wyra

mgr Adam Zawiszowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.477

  porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łaziska Górne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.171.278

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.897

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/24/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.203.362

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.899

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/26/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Wójta Gminy Wyry z dnia 27 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.897

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/24/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.896

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/23/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.895

  porozumienie nr 1/ZOS/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Wójta Gminy Pawłowice z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie wykonania powierzonego zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Strumień do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.894

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.893

  porozumienie nr PZE/3/R/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.