Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.901

Tytuł:

aneks nr 9 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Burmistrz Miasta Rydułtowy; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 901
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 901

do porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Rydułtowy prowadzenia Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 21, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 15 zawarty pomiędzy : Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu , w imieniu którego działają: Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego - Dariusz Prus przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Mariusza Rakowskiego a Miastem Rydułtowy , reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Rydułtowy - Kornelię Newy

§ 1. W myśl postanowienia §3 ust. 1 porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r., strony zgodnie oświadczają, że §2 ust. 2 powołanego porozumienia otrzymuje brzmienie: ?2. W roku budżetowym 2012 na realizację zadań, o których mowa w §1 Powiat Wodzisławski przekaże Miastu Rydułtowy dotację w łącznej wysokości 245.581,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100). § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 901 ?

§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Rydułtowy jeden egzemplarz.

Burmistrz Miasta Rydułtowy

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła

Kornelia Newy

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

Dariusz Prus

Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego

Mariusz Rakowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1585

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1217

  aneks Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.899

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/26/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Wójta Gminy Wyry z dnia 27 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.898

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/25/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.897

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/24/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.896

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/23/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.