Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.902

Tytuł:

aneks nr 10 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Prezydent Miasta Wodzisław Śląski; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 902
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 902

do porozumienia z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX - lecia 30d zawarty pomiędzy: Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu , w imieniu którego działają Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego - Dariusz Prus przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mariusza Rakowskiego a Miastem Wodzisław Śląski , reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego - Mieczysława Kiecę. § 1. 1) W myśl postanowienia §3 porozumienia z dnia 30 lipca 2004r. strony tego porozumienia ustalają kwotę dotacji, o której mowa w §2 ust. 2 porozumienia na rok budżetowy 2012 w wysokości 304.731,00 zł. (słownie: trzysta cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 00/100). 2) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dotacja, o której mowa w ust. 2 przekazywana będzie w dwunastu miesięcznych ratach najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje, na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Śląski w Banku Pekao SA nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909." § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 902 ?

§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Wodzisław Śląski jeden egzemplarz.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

Dariusz Prus

Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego

Mariusz Rakowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1216

  aneks Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.177.330

  aneks nr 1 Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 lipca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 października 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.901

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.899

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/26/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Wójta Gminy Wyry z dnia 27 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.898

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/25/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.897

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/24/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.