Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.95

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00084.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-11
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 95
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 95

UCHWAŁA NR BRM.0007.00084.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 95 z 2010r., poz. 613 z późn. zm.), oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17 z 2010r., poz. 95) Rada Miejska w Radlinie uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi ( symbol "dr" ), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej " oraz § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych i podanie jej treści w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2603

  uchwała nr XLIX/466/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dąbrówki stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/96/03 z dnia 28 października 2003 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2607

  uchwała nr XLIX/470/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pogwizdów stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/99/03 z dnia 28 października 2003 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2606

  uchwała nr XLIX/469/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Medynia Łańcucka stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/98/03 z dnia 28 października 2003 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2605

  uchwała nr XLIX/468/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Medynia Głogowska stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/97/03 z dnia 28 października 2003 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2609

  uchwała nr XLIX/472/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesie stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr X/100/03 z dnia 28 października 2003 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Uchwała we Wspólnocie Mieszkaniowej

  Czy istnieją jakieś przepisy dotyczące szablonu uchwały wspólnoty mieszkaniowej? Czy są jakieś wymagane elementy, które należy w niej zawrzeć?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.94

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - centrum"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.93

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego obszar nr 39 przy ulicy Karola Miarki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.92

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego 38 obszarów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.91

  uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 57/VIII/2011 w sprawie: określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.90

  uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 56/VIII/2011 w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.