Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.956

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00089.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-22
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 956
Hasła:FINANSE PUBLICZNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 956

UCHWAŁA NR BRM.0007.00089.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym. § 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 1) należności - należy przez to rozumieć cywilnoprawną należność pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki, a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty procesu należne Miastu Radlin bądź miejskiej jednostce organizacyjnej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego, przy czym kwoty należności w stosunku do tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji; 2) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej posiadającą zobowiązanie wobec Miasta Radlin bądź miejskiej jednostki organizacyjnej; 3) kompletnym wniosku - należy przez to rozumieć wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, obrazujące sytuację materialną dłużnika oraz w przypadkach dotyczących pomocy publicznej dokumenty opisane w § 6 niniejszej uchwały; 4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności oraz naliczanie odsetek preferencyjnych w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty; 5) kosztach egzekucyjnych - należy przez to rozumieć opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Radlin bądź miejską jednostkę organizacyjną w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego jej przeprowadzania, określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1191 z późniejszymi zmianami); 6) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania; 7) organie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną zgodnie § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 956 ?

§ 3. 1. Do udzielania ulg bez ograniczeń kwotowych uprawniony jest Burmistrz Miasta Radlin. 2. Burmistrz Miasta Radlin może upoważnić do udzielania ulg: 1) Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 2) Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Urzędu Miasta, jeżeli kwota umarzanej należności nie przekracza 6.000,00 zł. § 4. 1. Należność może zostać umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą że: 1) osoba fizyczna - dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł; 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 może nastąpić z urzędu, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 i 5 również na wniosek dłużnika. 3. Oświadczenie lub porozumienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1. 4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. Porozumienie o umorzeniu należności powinno zawierać postanowienie, że w razie niedotrzymania ustalonego terminu zapłaty, porozumienie wygasa w całości, a należność staje się natychmiast wymagalna. 5. Umorzenie należności, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tytko wtedy, gdy co najmniej jeden warunek umorzenia spośród wymienionych w ust. 1 zachodzi wobec każdego z zobowiązanych. § 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organ i osoby wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności, albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia porozumienia. 2. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty pobiera się w okresie obowiązywania odroczenia lub rozłożenia odsetki w wysokości 50 % odsetek ustawowych obowiązujących w dniu złożenia kompletnego wniosku o ulgę. 3. Odsetki, które powstały do dnia złożenia kompletnego wniosku o ulgę, rozkładane są na taką samą ilość rat jak należność główna i nie podlegają oprocentowaniu, zaś płatne są w tych samych terminach co należność główna. 4. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności należności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości kwot ustalonych warunkami porozumienia. § 6. 1. W przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 udzielanie ulg na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE .C 115 z 9.5.2008) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz. 5).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 956 ?

2. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa w § 6 ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). § 7. Traci moc uchwała Nr XXXIX/388/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. § 8. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2226

  uchwała nr 938/LXXXI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Jarosław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1459

  uchwała nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leżajsk lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. 2012.2180

  uchwała nr XL/532/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3097

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pawłosiów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.2384

  uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czarna lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.955

  uchwała nr XIV/204/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w Mieście Racibórz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.954

  uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.953

  uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.952

  uchwała nr XIV/179/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.951

  uchwała nr XV/144/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.