Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.963

Tytuł:

porozumienie nr 68/II/2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej dla mieszkańców gminy Boronów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-22
Organ wydający:Burmistrz Miasta Lubliniec; Wójt Gminy Boronów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 963
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 963

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 103/XVI/2011 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2012r?, uchwały Nr 104/XVI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2012? i uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin; Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin , Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec NIP 575-187-84-73 reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubliniec ? Edwarda Maniurę, zwanego dalej ?Burmistrzem? oraz Gmina Boronów ul.Dolna 2, 42-283 Boronów NIP 575-18-65-358 reprezentowana przez Wójta Gminy Boronów ? Rufina Majchrzyka zwanego dalej ?Wójtem? zawierają porozumienie następującej treści: § 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów. § 2. 1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu. 2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2012r. § 3. 1. Wysokość dotacji w roku 2012 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych. 2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta. § 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2013 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów. § 5. 1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2012r. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 963 ?

4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia. § 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT

BURMISTRZ

mgr Rufin Majchrzyk

mgr Edward Maniura
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 30 marca 2010r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1582

  porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.172

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy w Boronowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie świadczenia usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej mieszkańcom gminy Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.981

  porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.962

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Lyski z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lyski Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.961

  porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach (ul. Konarskiego 16)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.960

  uchwała nr XV/97/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Żarkach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.959

  uchwała nr 244/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.958

  uchwała nr XVI/186/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.