Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.979

Tytuł:

aneks nr 02/2012 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 9 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Zawiercie; Wójt Gminy Włodowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 979
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 23 lutego 2012 r. Poz. 979

do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 27 października 2010 r. zawarty pomiędzy: Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Zawiercie - Ryszarda Macha a Gminą Włodowice, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Włodowice ? Adama Szmukiera, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Katarzyny Kochman. o następującej treści: § 1. Paragraf 5 ust. 1,2 i 3 porozumienia otrzymuje brzmienie: 1. "Dotacja o której mowa w § 3 pkt. 3 wynosi 2,64 zł w 2012 roku. 2. Ustala się plan wozokilometrów dla Gminy Włodowice, który wynosi 45 027,00 wzkm. 3. Gmina Włodowice przekaże dotacje Gminie Zawiercie za rok 2012 w łącznej wysokości 118 871,28 (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 28/100) na rachunek bankowy 62124029751111001043126342. § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 09.02.2012 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku. § 4. Aneks niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Włodowice

Prezydent Miasta Zawiercie

Adam Szmukier Skarbnik Gminy Włodowice

Ryszard Mach

Katarzyna Kochman
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1108

  aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.57.919

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 stycznia 2004 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1109

  aneks nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.57.918

  aneks nr 7 Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 stycznia 2004 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.980

  aneks nr 03/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 13 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Wójt - czynności z zakresu prawa pracy

  Kto może podpisywać delegacje dla wojta gminy?

 • Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

  Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.978

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strumień lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.977

  uchwała nr XV/131/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strumieniu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.976

  uchwała nr XVII/57/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.975

  uchwała nr 88/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.974

  uchwała nr XIII/194/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73, nadanego uchwałą Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.