Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.981

Tytuł:

porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-23
Organ wydający:Burmistrz Miasta Lubliniec; Wójt Gminy Herby
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 981
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 23 lutego 2012 r. Poz. 981

w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec pomiędzy : Gminą Herby reprezentowaną przez Wójta - P. Romana Banducha zwanego dalej Wójtem a Gminą Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza - P. Edwarda Maniurę, zwanego dalej Burmistrzem Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102.XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści: § 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom gminy Herby. § 2. 1. Wójt będzie przekazywał dotacje na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu. 2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK S.A. O/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 30 maja 2012r. 3. W 2012r. dotacja wynosi 2.400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) § 3. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Herby. § 4. 1. Zawarte porozumienie dotyczy roku 2012. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego. § 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 981 ?

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Herby

Burmistrz Miasta Lubliniec

Roman Banduch

Edward Maniura
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.939

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Lubliniec z dnia 17 lutego 2011r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lubliniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.839

  ogłoszenie nr 1/2010 Burmistrza Miasta Lubliniec z dnia 10 marca 2010r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Lubliniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.776

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Lubliniec z dnia 7 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Lubliniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.11.206

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/399/10 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 770/LVIII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu niektórych substancji na terenie gminy Lubliniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.55.994

  uchwała nr 52/V/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 15 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/IV/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.980

  aneks nr 03/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 13 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.979

  aneks nr 02/2012 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 9 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.978

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strumień lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.977

  uchwała nr XV/131/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strumieniu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.976

  uchwała nr XVII/57/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rędziny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.