Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.986

Tytuł:

uchwała nr 3/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Goleszów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 986
Hasła:NIERUCHOMOŚCI,MIENIE KOMUNALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 986

UCHWAŁA NR 3/2012 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)i art.21 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.266, z późn. zm) Rada Gminy Goleszów uchwala § 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012 - 2016 stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc Uchwała nr 96/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Orawiec

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 986 ?

Załącznik do Uchwały Nr 3/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012 - 2016 I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. II Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata. III Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. IV Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. V Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywanej zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach. VI Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej . VII Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne . VIII Opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w tym niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, oraz z planowaną sprzedażą lokali. Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 986 ?

I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. Gmina Goleszów posiada 21 budynków mieszkalnych z 11 lokalami socjalnymi Wielkość posiadanych zasobów mieszkaniowych w 2011 roku

Lp adres budynku łączna ilość lokali mieszkalnych 17 4 3 8 6 6 6 3 17 1 1 6 3 12 12 12 12 12 12 12 8 173 w tym lokale komunalne mieszkalne 17 2 3 5 1 6 1 3 5 1 1 6 3 12 12 12 12 12 12 12 7 145 1 11 17 12 Wspólnota miesz.użyt. Wspólnota miesz.użyt. 5 Wspólnota 2 3 5 w tym lokale socjalne w tym lokale własnościowe Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Goleszów ul.Grabowa 11 ul.Olimpijska 2 ul.Olimpijska 3 ul.Olimpijska 8 ul.Ustrońska 1 ul.Szkolna 5 ul.Różana 17 ul.Różana 21 ul.Cieszyńska 29 ul.Cieszyńska 25 Puńców ul.Sportowa 4 Puńców ul.Widokowa 24 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Cisownica 196 Cisownica 197 Cisownica 198 Cisownica 199 Cisownica 200 Cisownica 201 Cisownica 208 Cisownica 190 Razem

Lokale socjalne

Lp 1 2 3 4 Adres Goleszów ul.Olimpijska 2 Goleszów ul.Olimpijska 8 Goleszów ul.Ustrońska 1 Cisownica 190 Razem: Ilość lokali komunalnych 4 8 6 8 26 W tym lokale socjalne 2 3 5 1 11

Wielkość prognozowanych zasobów mieszkaniowych w 2012 roku

Lp adres budynku 1 2 3 4 5 6 Goleszów ul.Grabowa 11 ul.Olimpijska 2 ul.Olimpijska 3 ul.Olimpijska 8 ul.Ustrońska 1 ul.Szkolna 5 łączna ilość lokali mieszkalnych 17 4 3 8 6 6 w tym lokale komunalne 17 2 3 5 1 6 2 3 5 w tym lokale socjalne w tym lokale własnościowe Uwagi

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 986 ?

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ul.Różana 17 ul.Różana 21 ul.Cieszyńska 29 ul.Cieszyńska 25 Puńców ul.Widokowa 24 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Cisownica 196 Cisownica 197 Cisownica 199 Cisownica 200 Cisownica 201 Cisownica 208 Cisownica 190 Razem

6 3 17 1 6 3 12 12 12 12 12 12 8 160

1 3 5 1 6 3 12 12 12 12 12 12 7 132 1 11

5 12

Wspólnota Wspólnota miesz.użyt.

17

Lokale socjalne

Lp 1 2 3 4 Adres Goleszów ul.Olimpijska 2 Goleszów ul.Olimpijska 8 Goleszów ul.Ustrońska 1 Cisownica 190 Razem: Ilość lokali komunalnych 4 8 6 8 26 W tym lokale socjalne 2 3 5 1 11

Wielkość prognozowanych zasobów mieszkaniowych w 2013 roku

Lp adres budynku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Goleszów ul.Grabowa 11 ul.Olimpijska 2 ul.Olimpijska 3 ul.Olimpijska 8 ul.Ustrońska 1 ul.Szkolna 5 ul.Różana 17 ul.Różana 21 ul.Cieszyńska 29 ul.Cieszyńska 25 Puńców ul.Widokowa 24 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Cisownica 196 Cisownica 197 Cisownica 199 Cisownica 200 Cisownica 201 Cisownica 208 Cisownica 190 Razem łączna ilość lokali mieszkalnych 17 4 3 8 6 6 6 3 17 1 6 3 12 12 12 12 12 12 8 160 w tym lokale komunalne 17 2 3 5 1 6 1 3 5 1 6 3 12 12 12 12 12 12 7 132 1 11 17 12 Wspólnota miesz.użyt. 5 Wspólnota 2 3 5 w tym lokale socjalne w tym lokale własnościowe Uwagi

Lokale socjalne

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 986 ?

Lp 1 2 3 4

Adres Goleszów ul.Olimpijska 2 Goleszów ul.Olimpijska 8 Goleszów ul.Ustrońska 1 Cisownica 190 Razem:

Ilość lokali komunalnych 4 8 6 8 26

W tym lokale socjalne 2 3 5 1 11

Wielkość prognozowanych zasobów mieszkaniowych w 2014 roku

Lp adres budynku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Goleszów ul.

Grabowa 11 ul.Olimpijska 2 ul.Olimpijska 3 ul.Olimpijska 8 ul.Ustrońska 1 ul.Szkolna 5 ul.Różana 17 ul.Cieszyńska 29 ul.Cieszyńska 25 Puńców ul.Widokowa 24 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Cisownica 196 Cisownica 197 Cisownica 199 Cisownica 200 Cisownica 201 Cisownica 208 Cisownica 190 Razem łączna ilość lokali mieszkalnych 17 4 3 8 6 6 6 17 1 6 3 12 12 12 12 12 12 8 157 w tym lokale komunalne 17 2 3 5 1 6 1 5 1 6 3 12 12 12 12 12 12 7 129 1 11 17 5 12 Wspólnota Wspólnota miesz.użyt. 2 3 5 w tym lokale socjalne w tym lokale własnościowe Uwagi

Lokale socjalne

Lp 1 2 3 4 Adres Goleszów ul.Olimpijska 2 Goleszów ul.Olimpijska 8 Goleszów ul.Ustrońska 1 Cisownica 190 Razem: Ilość lokali komunalnych 4 8 6 8 26 W tym lokale socjalne 2 3 5 1 11

Wielkość prognozowanych zasobów mieszkaniowych w 2015 roku

Lp adres budynku łączna ilość lokali mieszkalnych w tym lokale komunalne 17 2 3 5 1 2 3 5 w tym lokale socjalne w tym lokale własnościowe Uwagi

1 2 3 4 5

Goleszów ul.Grabowa 17 11 ul.Olimpijska 2 ul.Olimpijska 3 ul.Olimpijska 8 ul.Ustrońska 1 4 3 8 6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 986 ?

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ul.Różana 17 ul.Cieszyńska 29 ul.Cieszyńska 25 Puńców ul.Widokowa 24 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Cisownica 196 Cisownica 197 Cisownica 199 Cisownica 200 Cisownica 201 Cisownica 208 Cisownica 190 Razem

6 17 1 6 3 16 12 12 12 12 12 8 155

1 5 1 6 3 12 12 12 12 12 12 7 123 1 15 4

5 12

Wspólnota Wspólnota miesz.użyt.

adaptacja strychu, uzysk 4 mieszkań

17

Lokale socjalne

Lp 1 2 3 4 5 Adres Goleszów ul.Olimpijska 2 Goleszów ul.Olimpijska 8 Goleszów ul.Ustrońska 1 Cisownica 190 Cisownica 196 Razem: Ilość lokali komunalnych 4 8 6 8 16 42 W tym lokale socjalne 2 3 5 1 4 15

Wielkość prognozowanych zasobów mieszkaniowych w 2016 roku

Lp adres budynku łączna ilość lokali mieszkalnych 17 4 3 8 6 17 1 6 3 16 16 12 12 12 12 8 158 w tym lokale komunalne 17 2 3 5 1 5 1 6 3 12 12 12 12 12 12 7 122 1 19 12 4 4 Adaptacja strychu na mieszkania uzysk 4 mieszkań 2 3 5 12 Wspólnota miesz.użyt. w tym lokale socjalne w tym lokale własnościowe Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Goleszów ul.Grabowa 11 ul.Olimpijska 2 ul.Olimpijska 3 ul.Olimpijska 8 ul.Ustrońska 1 ul.Cieszyńska 29 ul.Cieszyńska 25 Puńców ul.Widokowa 24 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Cisownica 196 Cisownica 197 Cisownica 199 Cisownica 200 Cisownica 201 Cisownica 208 Cisownica 190 Razem

Lokale socjalne

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 986 ?

Lp 1 2 3 4 5 6

Adres Goleszów ul.Olimpijska 2 Goleszów ul.Olimpijska 8 Goleszów ul.Ustrońska 1 Cisownica 190 Cisownica 196 Cisownica 197 Razem:

Ilość lokali komunalnych 4 8 6 8 16 16 58

W tym lokale socjalne 2 3 5 1 4 4 19

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy mieszkania komunalne 2011 r.

Lp adres obiektu budynki wyposażone w wodę i energię elektryczną + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + kanalizacja. gaz centralne ogrzewanie + + + + + + łazienki WC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Goleszów ul.Grabowa 11 ul.Olimpijska 2 ul.Olimpijska 3 ul.Olimpijska 8 ul.Ustrońska 1 ul.Szkolna 5 ul.Różana 17 ul.Różana 21 ul.Cieszyńska 25 Puńców ul.Widokowa24 Puńców ul.Sportowa 4 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Cisownica 196 Cisownica 197 Cisownica 198 Cisownica 199 Cisownica 200 Cisownica 201 Cisownica 208 Cisownica 190 Goleszów ul.Cieszyńska 29

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

?+ tak ?-? nie II Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata Z uwagi na występujące duże potrzeby remontowe oraz konieczność modernizowania obiektów przewidziano prowadzenie robót w miarę posiadanych środków. 2012 ROK

Lp Adres obiektu 1 2 Goleszów ul.Grabowa 11 Kozakowice Dolne ul.Główna Zakres robót wymiana stolarki okiennej na poddaszu i w piwnicach utwardzenie dojazdu remont centralnego ogrzewania Koszt 25 000 30 000 Uwagi

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 986 ?

25 3 4. 5 6 Cisownica 190 Goleszów ul.Ustrońska 1 Cisownica 196 Pozostałe budynki remonty bieżące remont dachu,malowanie klatki schodowej,remont elewacji remont dachu,wymiana stolarki remont kominów remont elewacji remont pieców, instal. wod - kan. remont balkonów, i inne w zależności od potrzeb Razem: 90 000 50 000 70 000 65 000 330 000

2013 ROK

1 2 3 4 Cisownica 197 Cisownica 199 Puńców ul.Widokowa 24 Pozostałe budynki remonty bieżące remont elewacji i dachu remont elewacji i dachu Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Remonty: pieców, instal. wod - kan. Kominów Razem: 90 000 90 000 50 000 80 000 335 000

2014 ROK

1 2 3 4 Cisownica 200 Punców ul.Widokowa 24 Goleszów ul.Grabowa 11 Pozostałe budynki remonty bieżące Remont tynków elewacji Remont elewacji Remont elewacji Remonty pieców, instalacji,kominów Razem: 100 000 80 000 90 000 70 000 340 000

2015 ROK

1 2 3 4 Cisownica 201 Cisownica 208 Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Pozostałe budynki Remonty bieżące Remont elewacji Remont elewacji Remont elewacji Remont pieców, instalacji kominów, remonty po przeglądach technicznych Razem: 100 000 100 000 70 000 80 000 350 000

2016 ROK

1 2 3 4 Cisownica bloki Kozakowice Dolne ul.Główna 25 Goleszów ul.Olimpijska 8 Pozostałe budynki Remonty bieżące Remont kominów Remont dachu Remont elewacji i wymiana stolarki Remonty instalacji ,remonty po przeglądach technicznych Razem: 150 000 30 000 80 000 100 000 360 000

III Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach Sprzedaż lokali w wytypowanych do sprzedaży budynkach prowadzona będzie sukcesywnie, w zależności od wniosków lokatorów. Planowana sprzedaż lokali w latach

Lp 1 Adres budynku Goleszów ul.Różana 17 2012 2013 2014 2015 2016 1* Uwagi

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 986 ?

2 3 4 5

Goleszów ul.Różana 21 Goleszów ul.Szkolna 5 Puńców ul.Sportowa 4 Cisownica 198

1 12

-

3 -

6

-

-

-

-

-

*- sprzedaż po uregulowaniu sytuacji prawnej Do sprzedaży aktualnie jest wytypowanych 23 lokale mieszkalne w 5 budynkach. IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu W lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników obniżających ich wartość użytkową raz w roku począwszy od drugiego kwartału. W czynnikach obniżających uwzględniane są oprócz określonych w ustawie, czynniki wynikające z punktowej kwalifikacji obiektów. Z uwagi na ustawowe określenie górnego poziomu nie stosuje się czynników zwiększających czynsz. Od stawki bazowej określanej zarządzeniem Wójta stosuje się czynniki zmniejszające czynsz ?punktowy sposób kwalifikacji lokalu: 1) podział na strefy 2) podział lokali na klasy 3) punktowa kwalifikacja lokalu wg. skali ważności Załączona tabela stawek czynszowych - procentowa określa ostateczna kwotę, o którą obniża się czynsz. Stawki czynszu za lokal socjalny winny być ustalane w wysokości połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Celem zapewnienia spłaty należnego czynszu należy prowadzić pełną windykację należności czynszowych, a w przypadku trudnej sytuacji finansowej najemcy proponować ugodę w sprawie spłat zaległości i bieżących należności. Zasady polityki czynszowej Gminy obrazują poniższe tabele: Tabela stawek czynszowych -procentowa

lokal przedział klasy punktów ozn. I nazwa komfort grupa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ilość 41-42 36-40 31-35 26-30 21-25 11-20 0- 10 -1- - 15 -16- -30 A centrala 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 B Peryf.I 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Strefa C peryf.II

II

niepełny komfort standart /pozakl./

III

Punktowy sposób kwalifikacji lokalu 1. Podział na strefy A strefa centralna - obejmuje Goleszów B strefa peryferyjna I ? obejmuje Cisownicę, Kozakowice Dolne C strefa peryferyjna II- obejmuje Puńców,Dzięgielów,Leszna

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 986 ?

2. Podział lokali na klasy a/ klasa I ? niepełny komfort,w tym 3 grupy lokali mieszkalnych b/ klasa II- niepełny komfort,w tym 4 grupy lokali mieszkanych c/ klasa III-lokal pozaklasowy,sybstandard,w tym 2 grupy lokali mieszkalnych?, 3. Miara wartości użytkowej lokalu jest ilość punktów wyliczona wg. tabeli punktowej kwalifikacji lokalu, przy zastosowaniu skali ważności innych walorów użytkowych; a/ bardzo ważny - od 2 do 6 punktów b/ mniej ważny - od 1 do 3 punktów Dla elementów negatywnych ? obowiązują punkty ujemne w skali ważności b . Tabela punktowej kwalifikacji lokalu

Lp. Parametry komfortu i dyskomfortu _____________________________________________________________ Parametry komfortu Punkty dodatnie ujemne

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Rozkładowy układ pomieszczeń Ogrzewanie centralne lub elektryczne Wyłączna używalność łazienki Wyłączna używalność kuchni Wyłączna używalność ubikacji w granicach mieszkania Bieżąca zimna woda w mieszkaniu Ciepła woda z sieci miejskiej,piecyka gozowego lub podgrzewacza elektr. Kuchnia gazowa lub elektryczna do gotowania posiłków Tzw. przynależności /piwnica,schowek/ Mieszkanie nasłonecznione Mieszkanie dostępne z klatki schodowej /nie z korytarza / Balkon,loggia lub taras Podłogi z parkietu ,paneli, Zieleń i elementy ?małej architektury ?przed budynkiem-wymagające pielęgnacji Mieszkanie w budynku frontowym na dogodnej kondygnacji ,dotyczy I piętra,II piętra,III piętra także parteru w strefie B Wysokość pomieszczeń w granicach 240 - 350 cm Parametry obniżonego komfortu

3 6 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ogrzewanie piecowe Ogrzewanie etażowe Łazienka z ciepłą wodą ? z kolumienki ? Amfiladowy układ pomieszczeń Okna w pokojach od strony północnej Wspólny przedpokój Mieszkanie w oficynie Mieszkanie na parterze przy ruchliwej ulicy Korytarzowy układ mieszkań w budynku Węglowa kuchnia do przygotowywania posiłków Wysokość pomieszczeń mniejsza niż 240cm lub większa od 350cm Parametry negatywne substandardu

1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zagrzybienie /potwierdzone stosownym orzeczeniem / Zawilgocenie z przyczyn zewnętrznych Powtarzające się zacieki -nie z winy najemcy Poziom podłogi parteru niższy niż 30 cm nad parterem Suterena /do 90 cm poniżej terenu/ Brak wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z przyborami gazowymi Brak wariantów do wymiany powietrza. Dotyczy tzw. ?pojedynek? zamieszkałych przez kilka osób, oraz obszarów silnie skażonych spalinami Niewystarczające oświetlenie naturalne. Dotyczy: ślepych kuchni oraz

-

3 2 1 1 3 3 2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 986 ? pokoi, w których powierzchnia okien jest mniejsza niż 1/8, powierzchnia podłogi jest mniejsza niż 1/8 Brak stałego źródła ciepła Niewystarczająca termoizolacyjność przegród budowlanych /niedogrzanie zimą, przegrzanie latem / Brak przedsionka izolacyjnego /przedpokój, wiatrołap/ Mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobę Wyeksploatowane nie z winy najemcy : - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna - podłogi i posadzki - instalacje elektryczne i wod.-kan. Wspólna łazienka Wspólna ubikacja Ubikacja na zewnątrz budynku Brak używalności łazienki Wspólna kuchnia Brak przynależności /piwnica ,schowek gosp./ Sąsiedztwo windy lub zsypu śmieciowego

-

2

9. 10. 11. 12. 13.

-

3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Suma punktów /+/ i /-/ Wynikowa ilość punktów

Klasyfikacji dokonali : Najemca ............................. Podpis Administrator ............................. Podpis Data : ............................

V Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach. Wszystkie budynki oraz lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy są zarządzane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i w tym zakresie nie przewiduje się żadnych zmian. VI Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach Remonty oraz konserwacje mieszkaniowego zasobu Gminy prowadzone będą ze środków finansowych tworzonych z wpływów z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz dofinansowywane z budżetu Gminy i z pozyskiwanych środków z zewnątrz, funduszy i kredytów niekomercyjnych. Wielkość dofinansowania zmierzać będzie do zrównania kosztów eksploatacji budynków z uzyskiwanymi wpływami. W najbliższych latach jednak, z uwagi na zły stan techniczny wielu budynków i bezwzględną konieczność przeprowadzenia remontów niezbędne jest dofinansowywanie tej działalności ze środków budżetowych. VII Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne.

Rok Koszty bieżącej eksploatacji Koszty remontów 330 000 335 000 Koszty modernizacji Koszty zarządu nieruchomością Wspólną 50 000 55 000 Wydatki inwestyc. Razem

2012 380 000 2013 400 000

760 000 790 000

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 986 ?

2014 420 000 2015 440 000 2016 460 000

340 000 350 000 360 000

100 000 100 000

60 000 65 000 70 000

200 000 200 000

820 000 1 155 000 1 190 000

VIII Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, i z planowaną sprzedażą Planuje się powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy w stosunku do roku 2011 przez adaptacje strychów w istniejących budynkach mieszkalnych na mieszkania. Sytuacja ta wymuszona zostanie przez zmiany prawa powodujące konieczność zapewnienia lokali socjalnych coraz większej ilości mieszkańców Gminy. Wiązać się to musi z rozważeniem rozpoczęcia budowy nowych budynków z lokalami socjalnymi. W latach objętych programem lokale o obniżonym standardzie przeznaczane będą stopniowo na lokale socjalne, na które zapotrzebowanie stale będzie wzrastało. Lokatorom natomiast o uregulowanym statusie finansowym, nie posiadającym zadłużeń proponowane będą lokale o wyższym standardzie w lokalach powstałych np. w wyniku adaptacji.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2008-2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/843/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3603

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011-2016.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.985

  uchwała nr 285/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012r. o zmianie uchwały nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.984

  rozporządzenie nr 1/12 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.983

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Rybnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.982

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 20 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.981

  porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.