Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.987

Tytuł:

uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 987
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 987

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje ; § 1. 1) Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2) Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania. § 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługuje: 1) Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 2) Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 3) Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych mają osoby samotnie mieszkające i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji. § 3. 1) Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze - to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym obejmujące: rehabilitację fizyczną, pielęgnację zleconą przez lekarza, wspieranie psychologiczno ? pedagogiczne i edukacyjno ? terapeutyczne. § 4. 1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w formie decyzji administracyjnej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z urzędu. 2) Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie , a dla specjalistycznych usług opiekuńczych ? zaświadczenie lekarskie z określeniem szczegółowego ich zakresu. 3) W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w wywiadzie środowiskowym stwierdza czy rodzina jest w stanie zapewnić opiekę.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 987 ?

4) Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i zakres usług oraz ilość godzin jaka będzie konieczna do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby zainteresowanej oraz ustala dochody tej osoby bądź rodziny w celu określenia warunków odpłatności za świadczone usługi. § 5. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny. § 6. 1) Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg tabeli stanowiącej załącznik do szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2) Kwoty odpłatności za usługi ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej. § 7. Formę pomocy w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności za te usługi określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej w drodze decyzji administracyjnej. § 8. 1) Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie wtedy, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego , lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , zwanym dalej ?kryterium dochodowym?. 3) W uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej może odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności, o której mowa w § 6 w części lub całości za wykonane usługi, co może mieć miejsce w szczególności w razie bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i wysokich kosztów leczenia. § 9. Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 14,00 złotych . § 10. Odpłatność za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ponoszona przez świadczeniobiorców stanowi dochód gminy. § 11. Należności z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc. § 12. Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać wpłacona na wskazane konto bankowe w decyzji administracyjnej lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Istebna do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej. § 14. Traci moc uchwała Nr XXV/195/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Gazur

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 987 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zasady ustalania wysokości odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochód według art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm.)

Dochód w % do 100 % 101-120 % 121-140 % 141-180 % 181-200 % 201-240 % 241-280 % 281-300 % powyżej 300 %

Wartość odpłatności liczona od jednej godziny pełnego kosztu usługi w% Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca Odpłatność w % nieodpłatnie 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 90 % 100 % Osoba w rodzinie Odpłatność w % nieodpłatnie 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 90 % 100 %
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.188

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1715

  uchwała nr XXVII/292/09 Rady Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.577

  uchwała nr XXIV/199/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 17 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.986

  uchwała nr 3/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.985

  uchwała nr 285/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012r. o zmianie uchwały nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.984

  rozporządzenie nr 1/12 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.983

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Rybnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.982

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 20 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Ciasna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.