Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.989

Tytuł:

uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Miejska w Koniecpolu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 989
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 989

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? i lit. ?i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 33.059.803,91 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 22.948.867,00 zł 2. dochody majątkowe w kwocie 10.110.936,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w łącznej kwocie 30.338.298,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22.103.816,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.875.230,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 11.687.622,00 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ? 5.187.608,00 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ? 740.000,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 3.612.816,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ? 363.593,00 zł 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ? 62.177,00 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego ? 450.000,00 zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.234.482,21 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.234.482,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a ? zadania inwestycyjne w 2012 roku). a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej ? 6.485.021,21 zł § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.721.505,70 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z UE.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 989 ?

2. Ustala się: 1) przychody budżetu w wysokości 2.293.043,37 zł, 2) rozchody w wysokości 5.014.549,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 r. 1. na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł 2. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000 000,00 zł § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości - 150.000,00 zł rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań 1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Ustala się dochody w kwocie 205.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. § 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody ? 4.301.314,23 zł, koszty ? 4.301.314,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 745.214,23 zł z przeznaczeniem na: 1) budowę stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów - 352.000,00 zł 2) dotacje inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów - 393.214,23 zł § 9.Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł, 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000,00 zł 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków 1) dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 989 ?

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu

Pan Mieczysław Duda

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 989 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 989 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 989 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 989 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 989 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 989 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 989 ?

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 989 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 989 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 13 ? Poz. 989 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1462

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 26 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1417

  ogłoszenie nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 1 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.1455

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 24 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.569

  uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3253

  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 21 marca 2012r. z wykonania budżetu za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.988

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.987

  uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.986

  uchwała nr 3/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.985

  uchwała nr 285/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012r. o zmianie uchwały nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.984

  rozporządzenie nr 1/12 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.