Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.991

Tytuł:

uchwała nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Nędza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 991
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 991

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172), Rada Gminy uchwala , co następuje : § 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 15 998 906,57 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 15 858 906,57 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 140 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody: 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a; 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 b; 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c. § 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 16 926 018,57 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 15 511 253,57 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 414 765,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki: 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a; 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b; 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c § 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 927 112,00 zł 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 927 112,00zł są przychody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości 927 112,00 zł , pochodzące z : - kredytów w wysokości 927 112,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 991 ?

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 213 273,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 286 161,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. § 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 927 112,00 zł; § 7. 1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 067,57 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 97 067,57 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 000,00 zł. 2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł 3. W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1 050,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 1 050,00 zł § 8. W planie wydatków bieżących ujmuje się kwotę 12 642,30 zł oraz w planie wydatków majątkowych ujmuje się kwotę 82 095,96 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. § 9. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu ? zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 10. Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: - zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł; - zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 927 112,00 zł. § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: - dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; - przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. § 13. Tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości 85 700,00 - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35 000,00 § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 991 ?

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?8? Poz. 991 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?9? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 10 ? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 11 ? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ? 12 ? Poz. 991 ?

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.5.67

  uchwała nr XLIII/360/09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3572

  aneks nr 1 Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. Do Porozumienia nr 33/KT/2012 z dnia 07.05.2012 r. powierzającego Gminie Nędza prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 915 i 421 wraz z projektem przebudowy dróg wojewódzkich w miejscowościach Zawada Książęca i Ciechowice"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.206.310

  sprawozdanie Wójta Gminy Nędza z dnia 10 marca 2010r. Sprawozdanie Wójta Gminy Nędza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.5.66

  uchwała nr XLIII/356/09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.990

  uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.989

  uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.988

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.987

  uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.986

  uchwała nr 3/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.