Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.994

Tytuł:

uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Rędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 994
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 994

UCHWAŁA NR XXIII/81/2011 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym oraz na podstawie art.6 ust. 1 pkt. 2 oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty. Rada Gminy Rędziny ustala co następuje: § 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Rędziny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 § 2. 1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w §1 wynosi 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy). 2) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, wprowadza się odpis z tego tytułu za każdy dzień nieobecności. 3) Ustala się 50% zniżki za drugie i kolejne dziecko uczęszczające jednocześnie do przedszkola. 4) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. liczba godzin zajęć świadczonych codziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. § 3. Opłata o której mowa w §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art.67a ustawy o systemie oświaty oraz dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców. § 4. Traci moc Uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 994 ?

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Roman Pakuła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.222

  uchwała nr XIX/61/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2098

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej przez Samorządowe Przedszkole w Huwnikach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

  uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.733

  uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.993

  uchwała nr XV/156/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.992

  uchwała nr XVI/135/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Ogrodzieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.991

  uchwała nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.990

  uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.989

  uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.