Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.995

Tytuł:

uchwała nr 175/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Miasta Siemianowic Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 995
Hasła:DROGI,ULICE,NAZWY ULIC,CHODNIKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 995

UCHWAŁA NR 175/2012 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 50a i 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 wraz z późniejszymi zmianami). Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: § 1. Zmienia się w części uchwałę nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2012 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, poprzez zmianę zapisu w załączniku do uchwały dotyczącej opłaty w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t który otrzymuje brzmienie: - 229,50 zł. § 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich

Adam Cebula
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.218

  uchwała nr 549/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 440/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.220

  uchwała nr 558/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 486/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.219

  uchwała nr 555/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.227

  uchwała nr 56/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 328/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.964

  uchwała nr 29/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.994

  uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.993

  uchwała nr XV/156/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.992

  uchwała nr XVI/135/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Ogrodzieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.991

  uchwała nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.990

  uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.