Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

Tytuł:

uchwała nr XLIII/344/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-11-03
Organ wydający:Rada Miejska w Biskupcu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 174 pozycja: 2232
Hasła:pomoc społeczna - świadczenia z pomocy społecznej

2232

UCHWAŁA Nr XLIII/344/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych. wydatków za świadczenia pomocy społecznej wymienione w § 1 jeżeli występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba i związane z nią koszty leczenia, długotrwałe bezrobocie, straty powstałe w wyniku zdarzenia losowego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca. § 4. Traci moc uchwała Nr XXI/151/04 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej, obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodnicząca Rady Alina Radziszewska

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wydatki na usługi pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi: 1) w całości, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1, 2) 70 % przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 150 % do 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1, 3) 50 % przyznanego świadczenia jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków wynosi powyżej 100 % do 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1. § 2. Osoby zobowiązane do zwrotu można na ich wniosek zwolnić całkowicie lub częściowo od zwroty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

  uchwała nr V- 38/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3582

  uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3733

  uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/187/2010 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XLIII/343/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XLIII/342/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XXX/708/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ?Elbląski Park Technologiczny?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XXX/703/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XXX/701/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Osiek V? w Elblągu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.