Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/22/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XIX/27/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-06-09
Organ wydający:Rada Miejska w Kisielicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 79 pozycja: 1310
Hasła:najem lokali - gospodarka mieszkaniowym zasobem

1310

UCHWAŁA Nr XXXIX/22/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XIX/27/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice. przekracza 90 % najniższej emerytury w rodzinie wieloosobowej oraz 100 % najniższej emerytury w rodzinie jednoosobowej, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zaś zwłaszcza gdy dochody miesięczne brutto nieznacznie przekraczają kryteria dochodowe określone w ust. 1, możliwe jest zastosowanie przez organ Gminy odstępstwa od podanych w tym ustępie wielkości procentowych." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach Janusz S. Więcek

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje: § 1. W treści uchwały Nr XIX/27/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice wprowadza się poniższe zmiany: § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: ?§ 1. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy mogą być wynajmowane na czas nieokreślony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, jeżeli średni dochód miesięczny brutto w rodzinie z ostatnich 3 miesięcy w przeliczeniu na 1 osobę nie




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr XXXVIII/11/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XX/37/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach i nadania jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.13

  uchwała nr XLI/29/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXVII/24/2002 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy i miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kisielicach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr XIX/26/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie dokonania zmiany w treści Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/52/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kisielice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XLIII/42/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kisielice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVI/11/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLI/33/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie udostępnienia " Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 " przy Stadionie Miejskim w Kisielicach po zajęciach szkolnych mieszkańców gminy oraz przyjęcia regulaminu udostępnienia boisk

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

  We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/151/02 Rady Gminy Stare Juchy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/06 w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXXIII/179/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLII/325/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XL/34/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.