Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

Tytuł:

uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Rychliki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 79 pozycja: 1313
Hasła:alkohol

1313

UCHWAŁA Nr III/17/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 189, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity w Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 roku Nr 227, poz. 1505; z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: § 1. Ustala się na terenie Gminy Rychliki liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia: 1) poza miejscem sprzedaży - w ilości 30 punktów, 2) w miejscu sprzedaży - w ilości 10 punktów. § 2. Ustala się na terenie Gminy Rychliki następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży: 1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od: a) placówek oświatowo-wychowawczych, b) obiektów kultu religijnego, c) obiektów sportowych, 2) pomiaru odległości dokonuje się: a) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w pkt 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych z zastrzeżeniem lit. b, b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w pkt 1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. § 3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może odbywać się:

1) w ruchomych i okrężnej,

punktach

sprzedaży

obwoźnej

2) w punktach, których wnętrze nie jest dostępne dla klientów tzw. ?sprzedaż z okienka?. § 4. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona wyłącznie w lokalach gastronomicznych z możliwością sprzedaży w ?ogródkach gastronomicznych? bezpośrednio do tych lokali przylegających bez konieczności posiadania odrębnego zezwolenia. § 5. 1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może być prowadzone wyłącznie w sklepach i placówkach gastronomicznych znajdujących się w obiektach stałych. 2. Przez obiekt stały należy rozumieć obiekt budowlany, który jest stale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 3. Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa może być prowadzona w placówkach handlowych znajdujących się w obiektach stałych lub tymczasowych. 4. Przez obiekt tymczasowy należy rozumieć obiekt budowlany do czasowego użytkowania, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem np. kioski uliczne, barakowozy, pawilony sprzedaży ulicznej itp. 5. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko w godzinach otwarcia placówki wywieszonych w widocznym miejscu przy wejściu. § 6. 1. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. ?ogródków piwnych? na wolnym powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa, które mogą być usytuowane przy sklepach. 2. Ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 3. Warunkiem prowadzenia ?ogródka piwnego? jest: 1) posiadanie tytułu z nieruchomości; prawnego do korzystania

2) pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania czystości i porządku na terenie ?ogródka piwnego? oraz wokół niego,

3) estetyczne ogrodzenie w wysokości nie mniej niż 1 metr, w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 4) lokalizacja nie może zakłócać mieszkańców sąsiednich posesji, ciszy i spokoju

sprzedaży na terenie gminy Rychliki, zmienionej uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr III/11/95 z dnia 27 kwietnia 1995 roku, Uchwałą Nr V/22/97 z dnia 30 sierpnia 1997 roku oraz Uchwałą Nr VI/32/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku, 3) Uchwała Nr IV/20/2001 Rady Gminy Rychliki z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Rychliki Mieczysław Szczotka

5) posiadanie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który potwierdzi spełnienie warunków sanitarnych ?ogródka piwnego?. § 7. Traci moc: 1) Uchwała Nr II/13/2002 Rady Gminy Rychliki z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rychliki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 2) Uchwała Nr IV/13/93 Rady Gminy Rychliki z dnia 5 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XVI/83/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie gminy Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-152/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/572/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1386

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XLI/165/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.247.2

  uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 15 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Rychliki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXVI/230/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24.05.2006 r. w sprawie zmian w podziale obszaru gminy Kruklanki na obwody głosowania ich granicach i numerach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXXIX/22/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XIX/27/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/151/02 Rady Gminy Stare Juchy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/06 w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.