Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

Tytuł:

uchwała nr II/10/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-01-05
Organ wydający:Rada Miasta Lubawa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 1 pozycja: 5
Hasła:czystość i porządek - zasady utrzymania czystości i porządku

5

UCHWAŁA Nr II/10/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa". 1) w § 3 skreśla się punkty 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14; dotychczasowe punkty 5, 7, 15 określa się jako punkty 2, 3, 4. 2) w § 7 skreśla się punkt 2; dotychczasowe punkty 3, 4, 5, 6, 7 określa się jako punkty 2, 3, 4, 5, 6. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Bolesław Zawadzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/28/2007 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa?, (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 28.02.2007 r. Nr 29, poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBAWA

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBAWA PRZY ISTNIEJĄCEJ DRODZE KRAJOWEJ NR 15

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBAWA DLA OBSZARU ?STARY BROWAR"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBAWA PRZY NOWO PROJEKTOWANEJ DRODZE NR 541

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVI/183/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBAWA PRZY NOWO PROJEKTOWANEJ DRODZE KRAJOWEJ

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej

  Posesja znajduje się przy drodze krajowej. Od drogi posesję oddziela chodnik szerokości ok. 1,4m oraz pas zieleni (ziemi) ok. 1m. Z jednej stron posesji znajduje się wyjście (...)

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, (...)

 • Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

  Na kim ciąży obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem chodnika wzdłuż działki mieszkalnej? Czy właściciel działki wzdłuż której biegnie chodnik, który oddzielony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr L/210/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Godkowo na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr L/209/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr XLVI/224/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  zarządzenie nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 r. ? Przepisy portowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.