Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

Tytuł:

uchwała nr XII.111.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-11-04
Organ wydający:Rada Miasta Ełku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 164 pozycja: 2508
Hasła:przedszkola

2508

UCHWAŁA Nr XII.111.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr IX.82.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 110, poz. 1817) wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Ełk uwzględniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego udzielane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie od poniedziałku do piątku. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miasta Ełku Stefan Węgłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.108.2211

  uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.4492

  uchwała nr 52/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

 • DZ. URZ. 2011.4.118

  uchwała nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2563

  uchwała nr 120/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2502

  uchwała nr 317/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr RG.0007.53.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XII-71/11 Rady Gminy Purda z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Purda.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Kolno z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wągsty, obręb Wągsty, gmina Kolno

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bartoszyce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.