Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

Tytuł:

uchwała nr XIV/97/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Miejska w Giżycku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 188 pozycja: 2742
Hasła:oświata - publiczne przedszkola,szkoły podstawowe i gimnazja

2742

UCHWAŁA Nr XIV/97/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVIII/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko punkt 33 w punkcie IV (dotyczącym obwodu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku) otrzymuje następujące brzmienie:

1) ?33. Wodociągowa (nr 1-1H,2,3-3F,5,7, 25 i parzyste od 8 wzwyż)?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Kunda
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.55

  uchwała nr XXXVIII/6/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.43

  uchwała nr VI/4/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/39/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/13/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Giżycko

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.13

  uchwała nr XLIII/55/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010r. o zmianie uchwały nr XXXVII/142/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.55

  uchwała nr XXXVIII/9/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zaliczenia ulic: Bema, Kajki, Konopnickiej, Pomorskiej, Reja, Słowackiego, Struga, Tuwima, Żeromskiego do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Pozezdrze

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Jedwabno z dnia 6 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XI / 96 / 2011 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2011r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Stradomno

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XIII/163/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy Matejki w mieście Pisz do kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 13 września 2011r. w sprawie Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.