Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

Tytuł:

uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Gminy Rozogi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 40 pozycja: 681
Hasła:pomoc społeczna - świadczenia z pomocy społecznej

681

UCHWAŁA Nr V/23/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ten sposób, że pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozogi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Teresa Samsel
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVII/119/08 Rady Gminy w Jemielnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1568

  uchwała nr XLII/475/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI.69.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie:podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłków w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/231/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 10 września 2009r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • DZ. URZ. 2011.118.921

  uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

  Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

  Moja żona dostała wezwanie do regulowania należności za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej, którego nie widziała od 15 lat. Czy Miejski Ośrodek Społeczny może żądać (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr VII /41/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała Piska.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/291/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 09 lipca 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów Gminy Biała Piska w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Białej Piskiej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Lidzbark Warmiński.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.