Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

Tytuł:

uchwała nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 7 marca 2011r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Rada Miejskaw Mikołajkach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 805
Hasła:podatki - pozostałe zagadnienia

805

UCHWAŁA Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. 1. Na inkasentów w sołectwie: Baranowo, Cudnochy, Faszcze, Górkło, Inulec, Jora Wielka, Kolonia Mikołajki, Lubiewo, Olszewo, Prawdowo, Stare Sady, Nowe Sady, Stawek, Tałty, Woźnice, Zełwągi, wyznacza się sołtysów. 2. Na inkasenta w sołectwie Grabówka wyznacza się Panią Elżbietę Szymczyk. § 3. Wynagrodzenie inkasentów o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 17 % od pobranych bieżących i zaległych należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. § 4. 1. Podstawę do ustalenia wynagrodzenia o którym mowa w § 3 stanowią kwoty zainkasowane przez inkasentów osobiście 2. Zainkasowane przez inkasentów kwoty winny być przez nich rozliczone z Urzędem nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu płatności każdej raty. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki. § 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/149/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Gawliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.790

  uchwała nr V/67/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1088

  uchwała nr XV.133.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.272.3125

  uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Zasady stosowania kary umownej

  Za niewykonanie jakich zobowiązań można zastrzec karę umowną a za jakie odsetki?

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Trzynastka dla nauczyciela

  Jestem nauczycielem. W 2001r byłam na zwolnieniu lekarskim (ciążowym), następnie na urlopie macierzyńskim. W 2002r otrzymałam tzw. \"13\" pensję pomniejszoną o ilość (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

  uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr dóbr kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

  uchwała nr V - 44/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

  uchwała nr V- 39/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Olsztynek i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

  uchwała nr V- 38/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

  uchwała nr V- 37/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.