Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

Tytuł:

uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówno i jej jednostkom podległym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-04-28
Organ wydający:Rada Gminy Dąbrówno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 53 pozycja: 856
Hasła:finanse publiczne - umarzanie należności pieniężnych,odraczanie i rozkładanie na raty ich spłaty

856

UCHWAŁA Nr V/35/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówno i jej jednostkom podległym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p. z.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXVII/316/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówno i jej jednostkom podległym, wprowadza się następujące zmiany: § 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 4.1. Do umarzania należności uprawniony jest: 1) Wójt Gminy Dąbrówno - jeżeli kwota należności nie przekracza 2.000,00 zł, 2) Wójt Gminy Dąbrówno za zgodą Rady Gminy Dąbrówno ? jeżeli kwota przekracza 2.000,00 zł.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Marek Zalewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1228

  uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tyczyn oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.152

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Sochocin lub jednostkom podległym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/116/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/99/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Marcinowice, jak również jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1636

  uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarczyn i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2011.4.113

  uchwała nr 70/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastko i jej jednostkom podległym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr V/48/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/78/2007 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Godkowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr V/18/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 lutego 2011r. określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Markusy Nr VIII/46/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.