Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

Tytuł:

uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Rozogi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 967
Hasła:pomoc społeczna - świadczenia z pomocy społecznej

967

UCHWAŁA Nr VI/29/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? /Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm./ uchwala się, co następuje: § 1. Pomoc w formie dożywiania oraz posiłku osobom jego pozbawionym, o których mowa w art. 3 ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? może być przyznana odpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej według niżej wymienionych zasad:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego do 200% 201% - 250% 251% - 300% 301% - 350% 351% - 400% 401% - 450% Powyżej 450% Procentowa odpłatność za jeden posiłek 0 10 20 30 40 50 100

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Teresa Samsel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-143/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/171/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1764

  uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/135/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwaw zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

  Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr V /35/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małdyty

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małdytach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr V/ 26/ 2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011r. w sprawie podziału gminy na sołectwa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.