Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

Tytuł:

uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Bartoszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1212
Hasła:opłata skarbowa

1212

UCHWAŁA Nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty skarbowej z tytułu wydawania Wspólnotowego Świadectwa Weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED) przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Bezledach. § 2. Wyznacza się Granicznego Weterynarii w Bezledach jako inkasenta. Inspektora

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % od kwot zainkasowanych z tytułu opłaty skarbowej, o której mowa w § 1. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wacław Kowalczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1752

  uchwała nr XVI/281/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr LI/645/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta i gminy Pisz działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VIII/77/11 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VII/71/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/73/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 września 2007 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie, zmienionej Uchwałą Nr XIX/81/07 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz Uchwałą Nr XX/88/08 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VII/67/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VII/66/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.