Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

Tytuł:

uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tereszewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-07-07
Organ wydający:Rada Gminy Kurzętnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 1558
Hasła:sołectwa

1558

UCHWAŁA Nr VIII/44/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tereszewo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, nadaje się Statut Sołectwu Tereszewo. STATUT SOŁECTWA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kurzętnik, a jego mieszkańcy stanowią wspólnotę lokalną. 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.); 2) uchwały Nr XI/41/03 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 4 września 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kurzętnik (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 163, poz. 1990 ze zm.); 3) niniejszego statutu. § 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kurzętnik, 2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kurzętnik, 3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kurzętnik, 4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kurzętnik, 5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Tereszewo, 6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Tereszewo, 7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Tereszewo, 8) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Tereszewo, 9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Tereszewo. § 4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej. § 5. Sołectwo położone jest na terenie gminy Kurzętnik i obejmuje miejscowość Tereszewo. Rozdział 2 ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA § 6. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa, niezastrzeżone ustawami i statutem Gminy na rzecz organów samorządu terytorialnego, organów administracji ogólnej i innych podmiotów, a szczególności: 1. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę, rozporządzanie dochodami z tego źródła poprzez wskazanie celu wydatkowania oraz rozporządzanie środkami wydzielonymi z budżetu gminy jako fundusz sołecki, 2. współpraca z radnymi z terenu Sołectwa, 3. współpraca z Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie: a) ochrony zdrowia poprzez propagowanie zdrowego żywienia, organizowanie spotkań i pogadanek z lekarzami, kursów w zakresie udzielania pierwszej pomocy itp., b) kultury poprzez organizowanie na terenie sołectwa uroczystości z okazji tradycyjnych świąt, rocznic, dni oraz kultywowanie obrzędów i tradycji, c) ochrony środowiska i przyrody, upowszechnienie ekologii i dbałości o środowisko naturalne poprzez udział w akcji sprzątania świata, realizacje programu segregacji śmieci, d) ochrony przeciwpożarowej, e) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 4. współudział w realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. § 7. Sołectwo może poprzez swoje organy wykonywać również inne zadania zlecone przez organy Gminy lub inne podmioty. Rozdział 3 ORGANY SOŁECTWA § 8. Organami sołectwa są: 1) Zebranie Wiejskie, 2) Sołtys, którego działalność wspomaga Rada Sołecka. § 9. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej kończy się z dniem upływu kadencji Rady Gminy. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnia swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie do 5 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy. Zebranie wiejskie § 10. Zebranie Wiejskie uchwałodawczym Sołectwa. jest organem

§ 11. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę oraz granice. 2. W szczególności do Zebrania Wiejskiego należy: 1) wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, 2) rozpatrywanie informacji Sołtysa z jego działalności i działalności Rady Sołeckiej, 3) składanie wniosków wskazujących przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego, 4) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, a w szczególności: a) budżetu gminy, b) Statutu Sołectwa, c) planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, 5) podejmowanie decyzji w sprawie organizowania prac społecznych na rzecz Sołectwa. Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego § 12. Prawo uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Gminy oraz przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych zaproszeni przez Sołtysa lub Radę Sołecką. § 13. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 1) z własnej inicjatywy, 2) na wniosek Rady Sołeckiej, 3) na wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 4) na wniosek Wójta. 2. W razie niemożności sprawowania funkcji Sołtysa Zebranie Wiejskie zwołuje upoważniony i wskazany przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej. 3. W razie śmierci lub dłuższej niż 3 miesiące nieobecności lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu, zebranie zwołuje upoważniony, wskazany przez Wójta członek Rady Sołeckiej. § 14. 1. Sołtys informuje o zebraniu podając termin, miejsce i temat Zebrania Wiejskiego mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, przynajmniej 7 dni wcześniej. 2. Sołtys informuje Wójta Gminy o planowanym Zebraniu Wiejskim. 3. Informacje o zebraniu Sołtys przekazuje radnym z terenu Sołectwa. 4. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim powiadomieni mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 10% mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 5. Zebranie w drugim terminie może odbyć się w odstępie 15 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 15. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. § 16. 1. Sołtys otwiera i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie

2. Zebranie przebiega zgodnie z przyjętym przez uczestników zebrania porządkiem obrad. § 17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". 2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Sołtysa. 3. Uchwały Zebrania Wiejskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem przeprowadzenia wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. § 18. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1) miejscowość i datę zebrania, 2) stwierdzenie ważności zebrania, 3) porządek zebrania, 4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji, 5) podpisy Sołtysa i osoby sporządzającej protokół, 6) do protokołu dołącza się listę obecności oraz załączniki w tym podjęte uchwały. § 19. Jeden egzemplarz protokołu z zebrania przekazuje się Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego. Sołtys § 20. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. § 21. 1. Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności: 1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, 2) zwoływanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich oraz przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego, 3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 4) realizowanie Sołectwa, uchwał Rady Gminy dotyczących

5) inicjowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, 6) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej, 7) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie pomocy mieszkańcom Sołectwa w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, 8) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, występowanie w imieniu Sołectwa, 9) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta, 10) składanie na zebraniu wiejskim na zakończenie kadencji sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności Rady Sołeckiej,

11) zgłaszanie wniosków do Wójta Gminy i Rady Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, 12) wywieszanie na tablicach ogłoszeń i ogłoszeń otrzymanych z Urzędu Gminy. plakatów

4. Mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do udziału w zebraniu podpisują listę obecności stanowiącą załącznik do protokołu z zebrania. 5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w odstępie 15 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

6. Zebranie Wiejskie wyborcze prowadzi wybrany w głosowaniu jawnym przez zebranie przewodniczący zebrania. § 24. Wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. § 25. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu mających uprawnienia określone w § 12. 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady sołeckiej. § 26. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 2) przeprowadzenie głosowania, 3) ustalenie wyników wyborów, 4) sporządzenie protokołu z przeprowadzanych wyborów. 2. Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzanych wyborów stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego. § 27. 1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa a następnie przeprowadza się wybory członków Rady sołeckiej.

2. Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę, której wysokość określa Rada Gminy w odrębnej uchwale. 3. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat na zasadach i w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy. § 22. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada sołecka wybierana w składzie 4 osobowym przez Zebranie Wiejskie. 2. W skład Rady sołeckiej wchodzą: 1) Sołtys, 2) członkowie Rady. 3. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest Sołtys. 4. Posiedzenia Rady sołeckiej zwołuje stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom. Sołtys

5. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie opinii podejmowanych zwykłą większością głosów. 6. W pracach Rady sołeckiej mogą uczestniczyć radni z terenu danego sołectwa bez prawa udziału w głosowaniu. 7. Członkowie Rady sołeckiej sprawują swoje funkcje społecznie. 8. Do kompetencji Rady sołeckiej należy: 1) udzielanie pomocy Sołtysowi i załatwianiu spraw Sołectwa, w prowadzeniu

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, 3) wyrażanie uchwały. opinii w sprawach Sołectwa w formie

2. Wybory Sołtysa i członków Rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających bierne prawo wyborcze zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim. 3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 4. W razie nieobecności kandydata na Zebraniu Wiejskim zgłaszający kandydaturę musi przedstawić pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie z podaniem funkcji na jaką kandyduje. 5. Komisja przed przystąpieniem do głosowania przedstawia zasady głosowania. 6. Głosowanie odbywa się na odrębnych kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy z umieszczonymi nazwiskami kandydatów według kolejności zgłoszeń. 7. Głosuje się poprzez postawienie znaku ?x? w kratce obok nazwiska wybieranego kandydata. 8. Przy głosowaniu na Sołtysa wyborcy stawiają znak "x" przy jednym nazwisku. 9. Dokonując wyboru członków Rady sołeckiej wyborcy stawiają znak "x" przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów ilu jest wybieranych do Rady sołeckiej. 10. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, zarządza się powtórne głosowanie.

Rozdział 4 ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 23. 1. Wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim wyborczym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta w sprawie zarządzenia wyborów organów Sołectwa. 2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

11. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie przedartych, 2) innych niż wymienione w ust. 6, 3) z ilością znaków "x" niezgodną z zapisami w ust. 8 i 9. § 28. 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 2. Za wybranych na członków Rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. § 29. 1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady sołeckiej mogą wystąpić uprawnieni mieszkańcy Sołectwa w liczbie nie mniej niż 20% uprawnionych do wyboru. 3. Wniosek do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa może złożyć również Wójt. 4. Wniosek o odwołanie Sołtysa musi posiadać merytoryczne umotywowanie, do wniosku złożonego przez mieszkańców musi być załączona lista z podpisami oraz numerami PESEL. 5. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem wyjaśnień w sprawie zarzutów.

§ 30. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania Sołtysa lub członków Rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt powierzając prowadzenie zebrania pracownikowi urzędu gminy sprawującego rolę ?opiekuna Sołectwa?. 2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 3. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członka Rady sołeckiej przeprowadza 3 osobowa komisja powołania na Zebraniu Wiejskim spośród uprawnionych do udziału w zebraniu. 4. Odwołanie Sołtysa może nastąpić w sytuacji: 1) nie wywiązywania się z obowiązków statutowych, 2) w razie powtarzającego się naruszania Konstytucji i ustaw, 3) dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej. 5. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub członków Rady sołeckiej, Wójt w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające. Wybory odbywają się według zasad określonych w § 23-28. 6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. W sytuacji kiedy dotyczy to Sołtysa, jego obowiązki przyjmuje wyznaczony przez Radę sołecką członek Rady sołeckiej. 7. Kadencja Sołtysa lub członka Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji organów Sołectwa określonych w statucie.

Rozdział 5 GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM SOŁECTWA § 31. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy. 2. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Rada Gminy może w drodze uchwały przekazać Sołectwu część mienia komunalnego w zarząd i korzystanie oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła w zakresie wskazanym w § 6 ust. 1. 3. Sołectwo gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu. 4. Ewidencja przekazanego prowadzona jest w Urzędzie Gminy. Sołectwu mienia

5. Odpowiedzialność za zarząd powierzonym mieniem ponosi Sołtys. 6. Z przekazanych składników mienia mieszkańcy Sołectwa korzystają zgodnie z przeznaczeniem, ich właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki. Przekazanie lub przejęcie mienia dokonuje Wójt w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu przekazania, opis stanu technicznego i inne istotne informacje. Przekazanie nieruchomości Sołectwu nie może naruszać planów zagospodarowania gminy oraz innych przepisów prawa. § 32. 1. Na środki finansowe będące w dyspozycji Sołectwa składają się: 1) kwoty wyodrębnione w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego, 2) wpływy uzyskane z powierzonego mienia i innych przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców Sołectwa, 3) darowizny. 2. W przypadku wyodrębnienia w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki, jego przeznaczenie oraz tryb składania wniosków przez Sołectwo reguluje ustawa z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim. § 33. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy. Rozdział 6 KONTROLA I NADZÓR § 34. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. § 35. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej. 2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak i bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. § 36. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada Gminy i Wójt.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 3. Rada Gminy i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. § 37. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 14 dni od ich podjęcia. § 38. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka Rada Gminy uchwałą w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 19. 2. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Gminy nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając

się do wskazania z naruszeniem prawa.

uchwałą,

została

wydana

4. Nie stwierdza się nieważności uchwał Zebrania Wiejskiego po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia. Rozdział 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 39. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. § 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 41. Traci moc uchwała Nr V/21/99 z dnia 19.02.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kurzętnik. § 42. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w uchwałach w sprawie statutów sołectw w Gminie Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.228.3659

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jaktorowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2010r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pęcław

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.126.1

  uchwała nr XX/168/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zaporośl.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.126.1

  uchwała nr XX/166/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wojeniec.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.