Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

Tytuł:

uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-07-07
Organ wydający:Rada Gminy Kurzętnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 1563
Hasła:przedszkola

1563

UCHWAŁA Nr IX/56/2011 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje: § 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. Opłacie podlegają usługi opiekuńczowychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, które obejmują: 1) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu, 2) przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem podczas wypoczynku, 3) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw, 4) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych, 5) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną i zajęcia logopedyczne, realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci, 6) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka, 7) zajęcia relaksacyjno-wyciszające, 8) zajęcia dodatkowe, np. nauka języka obcego, nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, realizowane na wniosek rodziców przez podmioty zewnętrzne, poza zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu. § 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1?7, w wysokości 0,70 złotych (słownie siedemdziesiąt groszy).

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1?7, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, oraz zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 3. Opłata, o której mowa w zaokrągleniu do pełnych złotych. ust. 2, podlega

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia. 5. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje opłaty za wyżywienie dziecka. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 6. W przypadku nieobecności dziecka opłaty, o której mowa w ust. 2, nie nalicza się za dni nieobecności, począwszy od dnia następującego po dniu zgłoszenia nieobecności. § 4. 1. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkola, o których mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 2. Miesięczną wysokość i zasady wnoszenia odpłatności za świadczenia, o których mowa w § 2 pkt 8, realizowane poza zadeklarowaną liczbą godzin w przedszkolu, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy podmiotem organizującym zajęcia a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik. § 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Kurzętnik Nr XLVII/231/10 z dnia 28 lipca 2010 r. r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Kurzętnik przedszkola. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1307

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2067

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

 • DZ. URZ. 2011.93.1893

  uchwała nr VIII/76/11 Rady Miasta Malbork z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Malbork.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3642

  uchwała nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.3332

  uchwała nr 100/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielkie Bałówki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wawrowice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tomaszewo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tereszewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.