Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.90

Tytuł:

uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-07-08
Organ wydający:Rada Miejska w Kętrzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 90 pozycja: 1573
Hasła:pomoc społeczna - organizacja pomocy społecznej

1573

UCHWAŁA Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 110 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie przyjętym uchwałą Nr XXXIX/259/04 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia

30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie: Nr XLII/279/05 z dnia 24.02.2005 r., Nr LI/332/05 z dnia 11.08.2005 r. Nr XXXVI/180/08 z dnia 28.08.2008 r., uchwałą Nr LIV/290/09 z dnia 29.10.2009 r., oraz uchwałą Nr LIV/301/09 z dnia 17.12.2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. w Rozdziale II w § 4 ust. 2 w pkt 3 skreśla się na końcu wyrazy: ?w tym ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy,", 2. w Rozdziale III w § 9 skreśla się punkt 8. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Stanisław Wachnik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.12

  uchwała nr LVIII/301/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 17 grudnia 2009r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.13

  uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.20

  uchwała nr XLIX/333/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.41

  obwieszczenie Starosty Kętrzyńskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.90

  uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wieliczki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.90

  uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wieliczki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.90

  uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 27 maja 2011r. nadania nazwy nowej ulicy w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.90

  uchwała nr IV/52/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień Burmistrza Pasłęka sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.90

  uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w części miejscowości Pustki gmina Nowe Miasto Lubawskie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.