Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

Tytuł:

uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1099
Hasła:drogi publiczne - opłaty za zajęcie pasa drogowego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1099

z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1m? pasa drogowego dróg gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. § 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego celu o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok ? 3.00 zł, 2) jezdnie do 20% szerokości ? 3.00 zł, 3) jezdni od 20% do 50% szerokości oraz zatoki ? 5.00 zł, 4) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni ? 5.00 zł, 5) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-4 ? 2.50 zł . § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury technicznej w obrębie : 1) jezdni, dróg gruntowych - 70.00 zł, 2) chodnika, pobocza, pasa zieleni ? 50.00 zł, 3) drogowych obiektów inżynierskich ? 200.00 zł . 2. Przy umieszczeniu przyłączy do budynków o funkcji wyłącznie mieszkaniowej stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1099 ?

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat: 1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 3.00 zł, 2) Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w wysokości ? 2.00 zł, 2. Przy umieszczeniu w pasie drogowym reklamy wyborczej stosuje się stawki w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1 pkt 2. § 5. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni na m.in. ogródki gastronomiczne, handlowe, stragany nie będące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar opłatę w wysokości- 3.00 zł . § 6. Opłaty określone § 2 - § 5 pobiera się również za niewymagające zezwolenia zajęcia pasa drogowego w razie awarii urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu drogowego. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Roman Biegajski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1357

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.346

  uchwała nr XV/34/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XII/87/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Chruściele, gmina Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody ?Ptasia Wyspa?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody ?Torfowisko na Tatarskiej Górze ?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.