Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

Tytuł:

uchwała nr XIX/281/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Morągu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1557
Hasła:przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 i art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje: § 1. W § 2 uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg słowa ?ustala się opłatę w wysokości 1,70 zł za każdą godzinę? zastępuje się słowami ?ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdą godzinę?. § 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/260/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Raćkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.15

  uchwała nr XLVII/799/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.57

  uchwała nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

  uchwała nr XLIV/731/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Kalniku stanowiącej filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr XI/155/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/26/94 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 sierpnia 1994 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XVI/140/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XVIII/89/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczo- gaśniczym lub szkoleniu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XVIII/88/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny ?Stokrotka? w Srokowie w roku szkolnym 2012/2013.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.