Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

Tytuł:

uchwała nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-06-27
Organ wydający:Rada Gminy Srokowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1952
Hasła:oświata - wymiar godzin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

13:39

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów. Na podstawie art.42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Srokowo uchwala co następuje: § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Srokowo, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

LP 1. Stanowisko Kierownicze Dyrektor szkoły Tygodniowy wymiar zajęć 10

§ 2. 1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1. odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. § 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla: 1. pedagoga ? 30 godzin, 2. logopedy ? 24 godzin. § 4. Traci moc Uchwała Nr XI/66/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/143/05 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów oraz uchwała Nr XXXIV/143/05 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 1952

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kamiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6159

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4329

  uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1659

  uchwała nr XXXVII/671/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.127

  uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XVII/327/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Gierzwałd.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XVII/325/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 513.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XVII/319/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do prac nad ?Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013 ? 2017?, oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu jego opracowania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr OR.BR.0007.33.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla dróg miejskich stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XX/169/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.