Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barcianach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Gminy Barciany
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2005
Hasła:pomoc społeczna - organizacja pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:22

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barcianach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barcianach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 31 maja 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach, zwany dalej "Ośrodkiem? jest jednostką organizacyjną Gminy Barciany utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej, integracji społecznej i polityki prorodzinnej. 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, m. in.: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2005

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z ze zm.), 4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 5) innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz niniejszego Statutu. § 2. 1. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Barciany. 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Barcianach przy ul. Floriana Piotrowskiego nr 1. § 3. 1. Nadzór nad Ośrodkiem w zakresie zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Barciany. 2. Nadzór nad Ośrodkiem w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. § 4. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach (zwany dalej "Kierownikiem") może otrzymać od Wójta Gminy upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne pełnomocnictwa niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. 2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być także udzielone innemu pracownikowi Ośrodka - na wniosek Kierownika GOPS. Rozdział 2. Zadania Ośrodka § 5. 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, 2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych prawem świadczeń, 4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin, 5) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. § 6. 1. Do zadań własnych należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 2) sporządzanie wymaganej ustawą oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego, 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2005

10) praca socjalna, 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 14) dożywianie dzieci, 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 16) utrzymanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników i warunków realizacji zadań własnych, 17) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 18) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 19) sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 22) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 23) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 24) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 25) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

§ 7. 1. Do zadań zleconych należy: 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. § 8. Ośrodek realizuje także zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2005

§ 9. Ośrodek aplikuje o środki na realizację zadań w ramach dofinansowania projektów. Rozdział 3. Struktura organizacyjna Ośrodka § 10. 1. W Ośrodku są zatrudnieni pracownicy merytoryczni oraz pracownicy pomocniczy i obsługi. 2. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy reguluje regulamin organizacyjny wraz z zakresami czynności ustalonymi przez Kierownika. 3. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy. 4. Pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach. 5. W sprawach pracowniczych do pracowników Ośrodka zastosowanie mają przepisy: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy. 6. Kierownik, stosownie do potrzeb, może tworzyć komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy. § 11. 1. Kierownik stoi na czele Ośrodka, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz, a ponadto: 1) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników, 2) odpowiada materialnie za powierzone mienie, 3) odpowiada za prawidłowość sporządzania planów przychodów i rozchodów oraz ich realizację, 4) wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy i zakresu czynności, 5) wydaje decyzje administracyjne w powierzonym zakresie, 6) składa Radzie Gminy Barciany coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i realizacji lokalnego programu pomocy społecznej oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej, 7) wydaje wewnętrzne akty prawne tzn. zarządzenia, regulaminy, instrukcje i obwieszczenia. § 12. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności. Rozdział 4. Gospodarka finansowa § 13. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Barciany prowadzącą działalność finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. 2. Zadania zlecone realizowane są ze środków z budżetu państwa. 3. Zadania własne realizowane są z budżetu gminy. 4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy. 5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. Dysponentami rachunku są: Kierownik Ośrodka i Główny Księgowy. Kierownik i Główny Księgowy mogą upoważnić do dysponowania rachunkiem, podczas ich nieobecności, innych pracowników Ośrodka. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 14. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXVII/479/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/241/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI /170/ 2004 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grębocicach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  zarządzenie nr 179 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kętrzyn

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2012r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Szczytnie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  wyrok nr II SA/Ol 171/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011 roku nr IX/58/11w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVI/112/12 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania w wyborach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.