Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Dźwierzuty
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2010
Hasła:zagospodarowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:19

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2004 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2010 r.) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2004 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2006 r., Dz. U. Nr 127, poz. 880 z 2007 r., Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2008 r., Dz. U. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2010 r., Nr 32, poz. 159 z 2011 r. Nr 153, poz. 901 z 2011 r.) oraz Uchwały Rady Gminy Dźwierzuty nr VIII/70/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty, Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty, zwanego w dalszej części planem. Granice terenu objętego planem jak w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Uchwalany plan składa się z następujących elementów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: a) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały, b) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały - jako załącznik graficzny Nr 1, c) stwierdzenia zgodności niniejszego planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty, stanowiących załącznik Nr 2 niniejszej uchwały, d) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, stanowiących załącznik Nr 3 niniejszej uchwały, e) rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik Nr 4 niniejszej uchwały. § 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2010

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń: a) granic obszaru objętego planem, b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, c) symboli identyfikujących poszczególne przeznaczenia terenów, d) nieprzekraczalnych linii zabudowy, e) zasad podziału na działki budowlane, 3. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały: a) nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia ograniczająca obszar, poza którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z wyłączeniem linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu, b) wysokość zabudowy - podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego zewnętrznego, pionowego gabarytu projektowanych budynków: ? wysokość wyrażona w metrach ? liczona od najwyższego punktu naturalnego poziomu terenu, przylegającego do obrysu budynku do kalenicy, ? wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych lub istniejących budynków, przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na działce w stosunku do powierzchni działki - wyrażona w procentach Rozdział 1. Przepisy ogólne dotyczące terenu objętego planem § 3. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów: ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. KDW - teren drogi wewnętrznej. ZN - teren zieleni naturalnej. § 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi: a) sposobów zagospodarowania oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej terenu, b) linii zabudowy, wysokości zabudowy oraz sposobu kształtowania dachów, c) w granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budów. § 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej W granicach opracowania planu nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. § 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, dla którego obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Nr 153 z dnia 19 grudnia 2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 198, poz. 3104). 2. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu przyjmując odpowiednio do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej. 3. Zakazuje się zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującego się na gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodliwością dla gruntów sąsiednich, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 j.t z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2010

4. Zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 153 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Woj. War.-Maz. Nr 198, poz. 3104). 5. W celu minimalizacji zagrożeń negatywnych oddziaływań na obszary chronione należy: - prace budowlane, których emisji hałasu nie da się uniknąć i ograniczyć, należy przeprowadzić w okresie jesienno-zimowym, poza okresami lęgowymi ptaków, - obszary zainwestowania, w celu ograniczenia penetracji przyległych obszarów, należy trwale ogrodzić - do wznoszenia ogrodzeń należy zastosować materiały naturalne takie jak drewno, kamień, - realizacja zagospodarowania musi umożliwiać migrację drobnych zwierząt (szczególnie płazów i gadów) poprzez np. otwory o średnicy min. 15 cm wykonane w podmurówce ogrodzeń przy powierzchni terenu, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 5 m, prześwit o szerokości 10 cm pomiędzy podmurówką, a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10 cm, - przed przystąpieniem do prac projektowych konkretnych inwestycji należy wykonać badania geotechniczne, w celu określenia warunków i sposobu lokalizacji zabudowy - realizacja zabudowy powinna w jak najmniejszym stopniu ingerować w obecne ukształtowanie powierzchni terenu z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych. 6. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania nową zabudową ustala się: a) minimalny dopuszczalny procent powierzchni biologicznie czynnej, określony indywidualnie dla terenu ML, b) maksymalny dopuszczalny procent powierzchni zabudowy, określony indywidualnie dla terenu ML.

7. Zakazy zabudowy, o których mowa w ustaleniach niniejszego planu, nie obowiązują w stosunku do inwestycji celu publicznego w przypadku gdy lokalizacja tych inwestycji jest zgodna z przepisami odrębnymi. § 7. Zasady obsługi infrastruktury technicznej 1. W granicach planu każda z działek przeznaczonych pod zabudowę musi mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do zewnętrznych sieci technicznego uzbrojenia w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Przebieg sieci, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i ich eksploatacja na podstawie warunków dysponentów sieci - pozostaje do uściślenia w projekcie budowlanym. Ustalonymi w planie lokalizacjami w/w sieci i urządzeń są pasy terenu w liniach rozgraniczających dróg. 2. Zaopatrzenie w wodę Zaopatrzenie w wodę projektowanej zabudowy przewiduje się z sieci wodociągowej po jej wybudowaniu na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci. Rozwiązanie gospodarki wodnej poprzez ujęcia własne - do czasu wybudowania wodociągu. Termin realizacji sieci wodociągowej na terenie objętym planem zostanie uwzględniony w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Dźwierzuty. 3. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, gromadzenie odpadów a) Miejscowość Linowo położona jest w obszarze wyznaczonej aglomeracji Dźwierzuty dla której obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dźwierzuty (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 10, poz. 272). Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wyznacza datę realizacji systemu kanalizacji zbiorczej w/w. aglomeracji na dzień 31.12.2015 r. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej zabudowy przewiduje się do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu, na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Dźwierzuty. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej - do atestowanych szczelnych zbiorników bezodpływowych. Obowiązuje bezwzględny nakaz podłączenia obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi do kanalizacji sanitarnej z chwilą jej wybudowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2010

b) Wody deszczowe z terenów nowopowstającej zabudowy oraz powierzchni szczelnie utwardzonych ująć w system kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające. c) Zagospodarowanie odpadów stałych - gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów. 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną W celu zasilenia w energię elektryczną obszaru objętego planem należy przewidzieć budowę urządzeń nn 0,4 kV zasilanych z istniejącej sieci. Linie elektroenergetyczne należy wykonać za pomocą kabli doziemnych. Dopuszcza się lokalizację urządzeń nn 0,4 kV na terenie oznaczonym w planie symbolem ML oraz KDW. 5. Zaopatrzenie w gaz Na obszarze objętym planem nie występują sieci gazowe. Gazyfikacja na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej możliwa będzie w przypadku uzyskania odpowiednich wskaźników opłacalności ekonomicznej. 6. Sieć telekomunikacyjna Na obszarze objętym planem znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna. Linie telekomunikacyjne należy wykonać za pomocą kabli doziemnych. Dopuszcza się lokalizację sieci na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami, należy je przebudować i dostosować do projektowania zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. 7. Zaopatrzenie w ciepło Zaopatrzenie w ciepło realizować w sposób indywidualny, z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych. Dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii. 8. W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego. 9. Wody opadowe W przypadku poszczególnych działek odpływ wody opadowej rozwiązać indywidualnie w obrębie danej działki. Zakazuje się wprowadzenie zmian przekształceń terenu powodującego negatywny wpływ działki sąsiedniej ( należy zabezpieczyć sąsiednie działki przed negatywnym wpływem przekształceń w tym zmianę spływu wód opadowych). § 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych W granicach opracowania planu nie przewiduje się terenów przestrzeni publicznej. Rozdział 2. § 9. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w granicach opracowania - karty terenów 1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ML

Symbol terenu ML 1.

Przeznaczenie terenu 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. a) Na każdej z wyznaczonych działek budowlanych zezwala się na lokalizację: - jednego budynku rekreacji indywidualnej, - jednego budynku gospodarczego lub jednego garażu. b) Powierzchnia biologicznie czynna działki minimum 60 %. c) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy 25 %. d) Nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, tj.: nie mniej niż 6m od linii rozgraniczającej z działką nr 157/109 oraz drogą KDW. Parametry techniczne budynków rekreacji indywidualnej: e) Wysokość budynków rekreacji indywidualnej do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), wysokość budynków maksymalnie 9 m.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2010

f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30-45?. Dachy kryte dachówką ceramiczną w kolorach stonowanych, matowych ciemno zielonym lub brązowym . Parametry techniczne budynków gospodarczych: g) Powierzchnia budynku gospodarczego lub garażu maksymalnie 30 % powierzchni budynku mieszkalnego. h) Wysokość budynków gospodarczych lub garażu jedna kondygnacja nadziemna. i) Dachy budynków gospodarczych lub garażu kształtować jako dwuspadowe. Dachy kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub brązowym. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 5. Zasady scalenia i podziału 6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 8. Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu Ustalenia zawarte w § 4.

Ustalenia zawarte w § 6.

Postulowany podział na działki określa rysunek planu, a minimalna powierzchnia działki to 1000 m2 Obsługa komunikacyjna terenu ML z działki nr 157/109, działki przyległe do terenu KDW obsługiwane z drogi KDW poprzez wjazdy bramowe. Ustalenia zawarte w § 7. Do czasu realizacji planu teren należy użytkować w sposób dotychczasowy.

2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW

Symbol terenu KDW 1. Przeznaczenie terenu 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji 6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 7. Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu Teren drogi wewnętrznej. Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej. Jezdnia w przekroju poprzecznym o szerokości - 4 m (2 x 2,0 m). Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 8 m. Określone na rysunku planu linie rozgraniczające drogi oraz linie zabudowy.

Nie dotyczy.

Droga obsługuje przyległe działki poprzez wjazdy bramowe. W pasie rozgraniczającym drogi dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. Do czasu realizacji planu teren należy użytkować w sposób dotychczasowy.

3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN

Symbol terenu na rysunku planu ZN Przeznaczenie terenu Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej Teren zieleni naturalnej. Na wyznaczonym terenie ZN zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z poz. Zm.) w przypadku gdy te inwestycje są zgodne z zapisami planu i przepisami odrębnym. Teren przeznaczony na poprawę zagospodarowania przyległej działki.

Ustalenia zawarte w § 6.

Ustalenia zawarte w § 7.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2010

§ 10. Zadania dla realizacji celów publicznych W granicach planu nie przewiduje się realizacji zadań publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 11. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu:

Oznaczenie przeznaczenia terenu ML KDW ZN Wysokość procentowa stawki 25 % 25 % 1%

§ 12. Postanowienia końcowe 1. Traci moc uchwała Nr XXVII/175/98 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 28 maja 1998 r. w zakresie objętym granicami niniejszego opracowania. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 3. Wójt Gminy Dźwierzuty przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dźwierzuty. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sawicki

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?8?

Poz. 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012 r. Zalacznik1.pdf MPZP LINOWO ZAŁĄCZNIK NR 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty? uchwalonego przez Radę Gminy Dźwierzuty uchwałą Nr XIV/122/2000 z dnia 7 lipca 2000 r. Zgodnie z kierunkami rozwoju przestrzennego gminy wynikającymi ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty? teren inwestycji znajduje się w granicach terenów rozwoju funkcji rekreacyjnej. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) Rada Gminy Dźwierzuty rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty. 1. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty, stwierdza się, że do wyłożonego projektu planu do publicznego wglądu w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się, że w granicach opracowania planu nie przewiduje się realizacji żadnych zadań własnych gminy związanych z budową infrastruktury, na działce 152/60.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.299

  uchwała nr XXXVII/351/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gmina Wolin.

 • DZ. URZ. 2012.2726

  uchwała nr X/185/12 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.5205

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXVI/165/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ?Ełk ? Śródmieście?.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barcianach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.