Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XVIII-121/12 Rady Gminy Purda z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r."

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Purda
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2011
Hasła:ochrona zwierząt

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:19

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r.". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Purda uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Purda Regina Szpindor

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2011

Załącznik do uchwały nr XVIII-121/12 Rady Gminy Purda z dnia 30 marca 2012 r. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r." ?Zwierzę , jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę? (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 1) niekontrolowane rozmnażanie, 2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 3) ucieczki zwierząt, 4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) przytulisku, należy przez to rozumieć punkt czasowego przetrzymywania zwierząt nie będący schroniskiem, w którym zapewnione zostaną właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt, 2) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub pozostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, 4) zwierzętach gospodarskich, rozumie sie przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 6) właścicielu, należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Purda, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w programie, 7) opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Purda, 8) programie, należy przez to rozumieć ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Purda w 2012 roku.? § 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Purda oraz Warmiński Związek Gmin zgodnie z uchwałą nr XIX-79/96 Rady Gminy Purda z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie utworzenia Warmińskiego Związku Gmin.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2011

2. Realizatorem Programu są: a) Warmiński Związek Gmin w zakresie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z uchwałą nr 17/III/2011 r. Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na lata 2012-2015, b) Wójt Gminy Purda w odniesieniu do pozostałych zagadnień ujętych w programie. Rozdział 2. Cel i zadania programu. § 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 2. Zadania Programu to : 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 3) odławianie bezdomnych zwierząt, 4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, a w szczególności psów i kotów, 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 6) usypianie ślepych miotów, 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Rozdział 3. Realizacja zadań programowych. § 4. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt polega na: a) poszukiwaniu miejsc dla zwierząt bezdomnych w schroniskach już funkcjonujących, b) czynnym udziale w pracach Warmińskiego Związku Gmin w sprawach dotyczących budowy schroniska, c) zawieraniu umów z osobami fizycznymi, prawnymi lub ZGK w Purdzie na prowadzenie przytulisk. 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie polega na: a) poszukiwaniu społecznych opiekunów zwierząt, b) zakupie karmy i jej przekazaniu opiekunowi społecznemu z przeznaczeniem na dokarmianie bezdomnych kotów, c) zakupie ?domków? dla bezdomnych kotów i ich zlokalizowanie na terenie Gminy Purda. 3. Odławianie bezdomnych zwierząt polega na: a) odławianiu bezdomnych zwierząt, zagubionych i błąkających się po terenie Gminy Purda, na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, Policji lub innych osób, b) umieszczaniu odławianych zwierząt w schronisku lub przytulisku, c) czynności odławiania i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku lub przytulisku wykonywane będą przez wyłonione podmioty na podstawie stosownych umów.

4. Sterylizacja albo kastracja bezdomnych psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów polega na: a) sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku, b) usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, c) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez lecznicę weterynaryjną na podstawie zlecenia. 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt polega na :

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2011

a) rozpowszechnianiu informacji o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki, plakaty, informacje w środkach masowego przekazu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty , a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Purda oraz stronach organizacji opieki nad zwierzętami, b) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt, c) nawiązaniu współpracy z organizacjami opieki nad zwierzętami, sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli, wolontariuszami i innymi osobami w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich polega na: a) wybraniu gospodarstwa rolnego spełniającego minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, z uwzględnieniem gatunku zwierzęcia, b) osoba opiekująca się zwierzętami powinna wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz posiadać odpowiednią wiedzę w tym kierunku, c) umieszczenie zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie może odbywać się w formie zlecenia bez wynagrodzenia ale za zwrotem kosztów realizacji zlecenia, w tym w szczególności doraźny zwrot kosztów weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas. 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt polega na: a) a)zawarciu cywilnoprawnej umowy zlecenia na świadczenie usług weterynaryjnych z lekarzem weterynarii prowadzącym indywidualną praktykę albo z zakładem leczniczym dla zwierząt, tj. z przychodnią lub lecznicą, o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, b) w umowie powinien być określony m.in. zakres usług ,za które będzie płacić Gmina w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela. Rozdział 4. Finansowanie. § 5. Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o środki zabezpieczone w budżecie Gminy Purda. Na rok 2012 zabezpieczone zostały środki w wysokości 5000 zł. Rozdział 5. Postanowienia końcowe. § 6. 1. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego składa deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego załącznika. Na podstawie złożonych deklaracji zakłada się i prowadzi rejestr społecznych opiekunów zwierząt. 2. Osoba lub jednostka zamierzająca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać stosowne skierowanie. Wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego załącznika. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego załącznika. 3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie. Umowa adopcyjna zawiera dane osoby odbierającej zwierzę, gatunek, rasę, płeć, opis i dane szczególne, służące identyfikacji zwierzęcia i status prawny zwierzęcia ( bezdomne, porzucone, oddane do przytuliska).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2011

Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r. Urząd Gminy w Purdzie Purda 19 11-030 Purda

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt Adres zamieszkania numer telefonu Zwierzęta objęte opieką, ich liczba i płeć Miejsce przebywania zwierząt Forma udzielanej zwierzętom opieki Informacje dodatkowe/ np. informacja o konieczności wykonania zabiegów: sterylizacji lub kastracji lub usypiania ślepych miotów Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Purda zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ????????????

miejscowość, data

.??????..............???....

podpis opiekuna społecznego zwierząt

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2011

Załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r.

Urząd Gminy w Purdzie Purda 19 11-030 Purda WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/ KASTRACJI* LUB UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW * w ramach ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda?. Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej Adres zamieszkania lub siedziby numer telefonu Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu. Rodzaj zabiegu: sterylizacja* (szt.) Kastracja* (szt.) Uśpienie ślepego miotu* (szt.) Miejsce przebywania zwierząt Informacje dodatkowe Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu zwierzęta są zwierzętami bezdomnymi. Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Purda, w której dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt z lecznicy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Purda zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). ????????????

miejscowość, data

..................?????????..

podpis opiekuna społecznego zwierząt

*Niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 2011

Załącznik nr 3 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r.

Znak sprawy:

Purda, dnia??????????????

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI/ UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW * w ramach ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda?. Niniejszym kieruję bezdomne zwierzę /zwierzęta zgłoszone przez: ????????????????????????????????????........................... Na zabieg sterylizacji/kastracji / uśpienia ślepego miotu*, który wykonany zostanie w ?????????????????????????????????..? ?????????????????????????????????..? Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ..............?????.....?szt. Rodzaj zabiegu : sterylizacja:??..........?.szt. kastracja: ?.....??..... ..szt. uśpienia ślepego miotu ?..szt. Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: ??????????????????????????????????????????.? ??????????????????????????????.................................................... Po wykonaniu zabiegu zwierzęta zostaną odebrane na okres rekonwalescencji przez: ???????????????????????????????????......................??..

????????????..? Podpis wydającego skierowanie

. ?..................????????..

podpis opiekuna społecznego zwierząt

*Niepotrzebne skreślić
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXVI/165/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ?Ełk ? Śródmieście?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.