Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Rynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2021
Hasła:drogi publiczne - kategorie dróg

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:16

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Giżyckiego uchwala się, co następuje: § 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej o nr 130004N składającego się z działek o nr 11-130/2; 11-224. § 2. Odcinek drogi gminnej określony w § 1. wyłącza się z użytkowania jako drogi publicznej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Guz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1739

  uchwała nr XXIII/106/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w celu wyłączenia jej z użytkowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/55/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania drogi na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5864

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.259.432

  uchwała nr 73/VII/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 9 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5639

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Nr G230916W

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młynarach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI/310/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/263/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2012 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.