Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.38

Tytuł:

uchwała nr XIII.63.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Stare Juchy bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-01-09
Organ wydający:Rada Gminy Stare Juchy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 38
Hasła:nieruchomości - gospodarka nieruchomościami

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2012 r. Poz. 38

UCHWAŁA NR XIII.63.2011 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Stare Juchy bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 75 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym i prawnym. § 2. Bonifikaty udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w podatku od nieruchomości, 2) opłata za przekształcenie uiszczana jest jednorazowo. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Piela
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

  uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.500

  uchwała nr XXXVII/324/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.383

  uchwała nr XIX/163/08 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.37

  uchwała nr XIII.62.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/91/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Stare Juchy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.36

  komunikat Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.35

  uchwała nr XII/223/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.34

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.412.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.33

  uchwała nr XIII/78/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.