Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

Tytuł:

uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Miejska w Ornecie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 993
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 993

UCHWAŁA NR XVI/123/11 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.271.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 31.688.766,00 zł, - dochody majątkowe w wysokosci 5.583.139,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.321.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 31.291.311,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 5.030.576,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4.769.076 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości 261.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.934.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6. § 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 950.018,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 950.018,00 zł. § 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1.733.658 zł, rozchody w wysokości 2.683.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.733.658,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 993 ?

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 53.340,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości 70.000,00 zł, 2) wydatki w wysokości 70.000,00 zł. § 8. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączna kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. § 10. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody ? 395.170,00 zł; wydatki ? 395.170,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. § 11. Rezerwa ogólna wynosi 41.000,00 zł. Rezerwa celowa wynosi: - 90.200,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, b) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku, c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Uzar

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 993 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w złotych

Rozdział 2 01010 6298 01095 0970 60013 2330 60016 0690 70004 0830 70005 0470 0750 0760 0770 0910 0970 75011 0970 2010 75023 0690 0970 75075 2007 75095 0490 0750 0970 75101 2010 75416 0570 75601 0350 0910 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 § 3 Treść 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi środki na dofin.inwest.wł.gmin Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst Drogi publiczne gminne wpływy z róznych oplat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jedn.obsługi gosp.mieszk. wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpł.z opłat za wieczyste użytk. dochody z najmu i dzierżawy wpływy z tyt.przekształceń wpł.z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości odsetki z tyt.nietermin.wpłat wpływy z różnych dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wpływy z różnych dochodów Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.z zakr.admin.rządowej Urzędy gmin (miast) wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorzdu terytorialnego dotacje rozwojowe oraz śr. Na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej - pozostałe Pozostała działalność wpływy z innych lokalnych opłat dochody z najmu i dzierżawy wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY Urzędy naczeln.org.władzy Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.z zakr.admin.rządowej BEZP.PUBL.I OCHR.P.POŻ Straż miejska grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCH.OD OSÓB.

PRAWN.OSÓB FIZ. Wpływy z pod.dochod.od osób fizycznych pod.od karty podatkowej odsetki z tyt.nietermin.wpłat Wpływy z pod.rolnego i leśnego oraz pod.i opłat od osób prawn. podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki z tyt.nieterm.wpłat z pod. Wpływy z pod.rolnego i leśnego oraz pod.i opłat od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny Plan 2012 r. 6 790 678,00 788 678,00 788 678,00 2 000,00 2 000,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 3 731 276,00 2 171 200,00 2 171 200,00 1 560 076,00 50 000,00 130 000,00 26 076,00 1 332 000,00 7 000,00 15 000,00 155 990,00 87 773,00 100,00 87 673,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 8 217,00 8 217,00 40 000,00 35 000,00 5 000,00 2 195,00 2 195,00 2 195,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 562 031,00 20 500,00 20 000,00 500,00 2 450 873,00 1 900 000,00 250 000,00 226 873,00 50 000,00 5 000,00 19 000,00 2 810 790,00 1 169 000,00 1 050 000,00 4 824,00 z tego bieżące majątkowe 7 8 2 000,00 788 678,00 788 678,00 788 678,00 2 000,00 2 000,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 2 373 200,00 2 171 200,00 2 171 200,00 202 000,00 50 000,00 130 000,00

1 358 076,00 1 358 076,00

26 076,00 1 332 000,00 7 000,00 15 000,00 155 990,00 87 773,00 100,00 87 673,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 8 217,00 8 217,00 40 000,00 35 000,00 5 000,00 2 195,00 2 195,00 2 195,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 562 031,00 20 500,00 20 000,00 500,00 2 450 873,00 1 900 000,00 250 000,00 226 873,00 50 000,00 5 000,00 19 000,00 2 810 790,00 1 169 000,00 1 050 000,00 4 824,00

-

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 993 ? 0340 0360 0370 0430 0500 0910 75618 0410 0480 0490 75621 0010 0020 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 80101 0970 85203 2010 85212 0970 2010 85213 2010 2030 85214 2030 85216 2030 85219 0830 2030 85228 0830 0970 2010 85295 0830 2030 podatek od środ.transport. 235 966,00 235 966,00 podatek od spadków i darowizn 35 000,00 35 000,00 podatek od posiadania psów 6 000,00 6 000,00 wpływy z opłaty targowej 30 000,00 30 000,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 250 000,00 odsetki z tyt.nieterm.wpłat z pod. 30 000,00 30 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 225 000,00 225 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 35 000,00 wpływy z opłat za wydanie zezwolen na sprzedaż alkoholu 160 000,00 160 000,00 wpływy z innych lokalnych opłat 30 000,00 30 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa 4 054 868,00 4 054 868,00 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 954 868,00 3 954 868,00 podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 100 000,00 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 684 959,00 12 684 959,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 7 276 322,00 7 276 322,00 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 276 322,00 7 276 322,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 357 235,00 5 357 235,00 subwencje ogólne z budżetu państwa 5 357 235,00 5 357 235,00 Różne rozliczenia finansowe 13 360,00 13 360,00 pozostałe odsetki 13 360,00 13 360,00 Część równoważąca subwencji ogólnej 38 042,00 38 042,00 subwencje ogólne z budżetu państwa 38 042,00 38 042,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 770,00 770,00 Szkoły podstawowe 770,00 770,00 wpływy z różnych dochodów 770,00 770,00 POMOC SPOŁECZNA 6 454 900,00 6 454 900,00 Ośrodki wsparcia 420 000,00 420 000,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.z zakr.admin.rządowej 420 000,00 420 000,00 Świadczenia rodzinne 4 993 000,00 4 993 000,00 wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.z zakr.admin.rządowej 4 953 000,00 4 953 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 80 000,00 80 000,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.z zakr.admin.rządowej 29 000,00 29 000,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.własnych gmin 51 000,00 51 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze 359 000,00 359 000,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.własnych gmin 359 000,00 359 000,00 Zasiłki stałe 209 000,00 209 000,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.własnych gmin 209 000,00 209 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 237 400,00 237 400,00 wpływy z usług 400,00 400,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.własnych gmin 237 000,00 237 000,00 Usługi opiekuńcze 50 500,00 50 500,00 wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.z zakr.admin.rządowej 15 000,00 15 000,00 Pozostała działalność 106 000,00 106 000,00 wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 Dot.cel.z b.p. na real.zadań bież.własnych gmin 98 000,00 98 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 232 721,00 232 721,00 SPOŁECZNEJ Pozostala dzialalność 232 721,00 232 721,00 dotacje rozwojowe oraz śr. Na finansowanie Wspólnej polityki 197 813,00 197 813,00 Rolnej - pozostałe dotacja rozwojowa oraz śr na finans WPR - współ prog z funduszy 34 908,00 34 908,00 strukturalnych GOSP.

KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA 1 912 623,00 92 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 70 000,00 70 000,00 kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych dochodów 70 000,00 70 000,00 Pozostała działalność 1 842 623,00 22 000,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 000,00 21 000,00 wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 środki na dofin.inwest.wł.gmin 1 820 623,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 615 762,00 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 1 615 762,00 środki na dofin.inwest.wł.gmin 1 615 762,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 83 000,00 83 000,00 -

-

-

85395 2007 2009

1 820 623,00

90019 0970 90095 0570 0970 6298 92120 6298

1 820 623,00

1 820 623,00 1 615 762,00 1 615 762,00 1 615 762,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 5 ? Poz. 993 ? 92695 Pozostała działalność 0750 dochody z najmu i dzierżawy 0830 wpływy z usług 0970 wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM 83 000,00 83 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 3 000,00 3 000,00 37 271 905,00 31 688 766,00

5 583 139,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE

Z tego z tego: wydatki na programy finansowane świadczenia wypłaty wydatki dotacje na z udziałem wydatki na rzecz z tytułu wynagrodzenia jednostek środków, o związane z zadania osób poręczeń i i składki budżetowych, których realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji od nich mowa statutowych naliczane w art. 5 ust. 1 zadań; pkt 2 i 3 7 8 9 10 11 12 13 z tego: 42 000,00 0,00 4 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: w tym: zakup i objęcie akcji na programy i udziałów finansowane Wydatki Inwestycje oraz z udziałem majątkowe i zakupy wniesienie środków, inwestycyjne wkładów o których do spółek mowa prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 15 16 17 18 562 793,00 562 793,00 562 793,00 562 793,00 562 793,00 562 793,00 0,00 0,00

Dział Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wydatki bieżące

obsługa długu

1 010

2

3

01010

6058

6059 01030

2850

01095

3040

4170 4210 4300 4430 600 60013 4300 60014

2320

6300

60016

4 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne

5 607 793,00 562 793,00

6 45 000,00 0,00

14 0,00 0,00

343 166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 166,00 343 166,00 343 166,00

0,00

219 627,00 20 000,00

0,00 20 000,00

0,00 20 000,00

0,00 0,00

0,00 20 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

219 627,00 219 627,00 219 627,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

22 000,00

4 000,00

18 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 661 500,00 20 000,00 20 000,00 120 000,00

4 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 576 500,00 20 000,00 20 000,00 35 000,00

4 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 541 500,00 20 000,00 20 000,00 0,00

4 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 541 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

521 500,00

521 500,00

521 500,00

0,00 521 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 6 ? Poz. 993 ?

gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz

4210 4270 4300 4430 700 70004 4300 70005 4300 4430 710 71004 4300 71035 4300 71095

60 000,00 60 000,00 400 000,00 1 500,00

60 000,00 60 000,00 400 000,00 1 500,00

60 000,00 60 000,00 400 000,00 1 500,00

0,00 0,00

60 000,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 400 000,00 0,00 1 500,00

2 213 200,00 2 213 200,00 2 213 200,00 2 171 200,00 2 171 200,00 2 171 200,00 2 171 200,00 2 171 200,00 2 171 200,00 42 000,00 35 000,00 7 000,00 90 500,00 74 000,00 74 000,00 1 500,00 1 500,00 15 000,00 42 000,00 35 000,00 7 000,00 90 500,00 74 000,00 74 000,00 1 500,00 1 500,00 15 000,00 42 000,00 35 000,00 7 000,00 90 500,00 74 000,00 74 000,00 1 500,00 1 500,00 15 000,00

0,00 2 213 200,00 0,00 2 171 200,00 0,00 2 171 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 35 000,00 7 000,00 90 500,00 74 000,00 74 000,00 1 500,00 1 500,00 15 000,00

4390

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 75011 4010

3 862 740,00 3 862 740,00 3 614 966,00 2 671 521,00 943 445,00 163 388,00 120 703,00 163 388,00 120 703,00 163 388,00 120 703,00 153 450,00 120 703,00 9 938,00 0,00

39 774,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4040

9 659,00

9 659,00

9 659,00

9 659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210 4300

19 860,00 3 228,00 3 500,00 2 500,00

19 860,00 3 228,00 3 500,00 2 500,00

19 860,00 3 228,00 3 500,00 2 500,00

19 860,00 3 228,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 500,00 2 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4440

3 938,00

3 938,00

3 938,00

0,00

3 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75020

8 774,00

8 774,00

0,00

0,00

0,00

8 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2320

8 774,00

8 774,00

0,00

0,00

0,00

8 774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

188 000,00

188 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00 160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030 4210 4300 75023

160 000,00 19 000,00 9 000,00

160 000,00 19 000,00 9 000,00

0,00 19 000,00 9 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 19 000,00 9 000,00

0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 141 150,00 3 141 150,00 3 129 150,00 2 470 612,00 658 538,00

0,00 12 000,00

3020

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

151 612,00

151 612,00

151 612,00

151 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4140

300 000,00 49 000,00 30 000,00

300 000,00 49 000,00 30 000,00

300 000,00 49 000,00 30 000,00

300 000,00 49 000,00 0,00

0,00 0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 7 ? Poz. 993 ?

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek

4170 4210 4260 4280 4300 4350

70 000,00 98 300,00 120 000,00 3 000,00 228 000,00 5 000,00

70 000,00 98 300,00 120 000,00 3 000,00 228 000,00 5 000,00

70 000,00 98 300,00 120 000,00 3 000,00 228 000,00 5 000,00

70 000,00 0,00

0,00 98 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 120 000,00 0,00 3 000,00

0,00 228 000,00 0,00 5 000,00

4360

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4420 4430

25 000,00 3 000,00 35 000,00

25 000,00 3 000,00 35 000,00

25 000,00 3 000,00 35 000,00

0,00 0,00 0,00

25 000,00 3 000,00 35 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4440

61 238,00

61 238,00

61 238,00

0,00

61 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4500

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075 4170 4210 4300 4430 75095

259 428,00 41 459,00 88 969,00 124 000,00 5 000,00 102 000,00

259 428,00 41 459,00 88 969,00 124 000,00 5 000,00 102 000,00

259 428,00 41 459,00 88 969,00 124 000,00 5 000,00 35 000,00

41 459,00 217 969,00 41 459,00 0,00 0,00 88 969,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 124 000,00 0,00 6 000,00 5 000,00 29 000,00

31 000,00 36 000,00

2830

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100 4210 4300 4430

6 000,00 3 000,00 3 000,00 23 000,00

6 000,00 3 000,00 3 000,00 23 000,00

6 000,00 3 000,00 3 000,00 23 000,00

6 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 000,00 3 000,00 23 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

751

2 195,00

2 195,00

2 195,00

0,00

2 195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101

2 195,00

2 195,00

2 195,00

0,00

2 195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 754 75405 3000

2 195,00 310 082,00 5 000,00 5 000,00

2 195,00 305 082,00 5 000,00 5 000,00

2 195,00 264 842,00 5 000,00 5 000,00

0,00

2 195,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 000,00 0,00 0,00

0,00 5 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

108 289,00 156 553,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

0,00 40 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 8 ? Poz. 993 ?

na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Straż gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

75412 3030 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

173 400,00 35 000,00 1 000,00 30 000,00 51 800,00 10 000,00 2 000,00 18 000,00 1 500,00

168 400,00 35 000,00 1 000,00 30 000,00 51 800,00 10 000,00 2 000,00 18 000,00 1 500,00

133 400,00 0,00 1 000,00 30 000,00 51 800,00 10 000,00 2 000,00 18 000,00 1 500,00

1 000,00 132 400,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 51 800,00 10 000,00 2 000,00 18 000,00 1 500,00

0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

6060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75416 3020

131 682,00 5 240,00

131 682,00 5 240,00

126 442,00 0,00

107 289,00 0,00

19 153,00 0,00

0,00 0,00

5 240,00 5 240,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4010

85 500,00

85 500,00

85 500,00

85 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

5 700,00

5 700,00

5 700,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210 4280 4300

13 854,00 2 235,00 9 100,00 200,00 1 450,00

13 854,00 2 235,00 9 100,00 200,00 1 450,00

13 854,00 2 235,00 9 100,00 200,00 1 450,00

13 854,00 2 235,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9 100,00 200,00 1 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

1 248,00

1 248,00

1 248,00

0,00

1 248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

180,00

180,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430

500,00 1 700,00

500,00 1 700,00

500,00 1 700,00

0,00 0,00

500,00 1 700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4440

3 375,00

3 375,00

3 375,00

0,00

3 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757 75702

850 000,00 850 000,00

850 000,00 850 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 850 000,00 0,00 850 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 9 ? Poz. 993 ?

jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. Różne rozliczenia 131 200,00 131 200,00 131 200,00 0,00 131 200,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i 131 200,00 131 200,00 131 200,00 0,00 131 200,00 0,00 0,00 celowe Rezerwy 131 200,00 131 200,00 131 200,00 0,00 131 200,00 0,00 0,00 Oświata i 11 355 678,00 11355678,00 9 771 871,00 8 141 987,00 1 629 884,00 1 220 000,00 131 086,00 wychowanie Szkoły podstawowe 5 289 523,00 5 289 523,00 5 047 187,00 4 430 522,00 616 665,00 0,00 97 815,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 97 815,00 97 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 815,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 3 458 022,00 3 458 022,00 3 458 022,00 3 458 022,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 307 975,00 307 975,00 307 975,00 307 975,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 572 725,00 572 725,00 572 725,00 572 725,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 10 183,00 10 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 1 798,00 1 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz 84 800,00 84 800,00 84 800,00 84 800,00 0,00 0,00 0,00 Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 412,00 248,00 7 000,00 57 595,00 10 164,00 109 741,00 1 412,00 248,00 7 000,00 57 595,00 10 164,00 109 741,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 109 741,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8070

0,00

0,00 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758 75818 4810 801 80101 3020

0,00 0,00 0,00 232 721,00 144 521,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4117

10 183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4119 4120 4127 4129 4170 4177 4179 4210

1 798,00 0,00 1 412,00 248,00 0,00 57 595,00 10 164,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 109 741,00

4240

4 400,00

4 400,00

4 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4247

53 652,00

53 652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4249 4260 4270 4280 4300 4350

9 469,00 206 385,00 22 400,00 5 350,00 38 700,00 4 674,00

9 469,00 206 385,00 22 400,00 5 350,00 38 700,00 4 674,00

0,00 206 385,00 22 400,00 5 350,00 38 700,00 4 674,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 206 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 5 350,00 38 700,00 4 674,00

4370

10 595,00

10 595,00

10 595,00

0,00

10 595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430

7 000,00 1 150,00

7 000,00 1 150,00

7 000,00 1 150,00

0,00 0,00

7 000,00 1 150,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4440

202 370,00

202 370,00

202 370,00

0,00 202 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

117 630,00

117 630,00

108 819,00

103 059,00

5 760,00

0,00

8 811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

8 811,00

8 811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 10 ? Poz. 993 ?

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Wynagrodzenia 4017 osobowe pracowników Wynagrodzenia 4019 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Dodatkowe 4047 wynagrodzenie roczne Dodatkowe 4049 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na 4117 ubezpieczenia społeczne Składki na 4119 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Składki na Fundusz 4127 Pracy Składki na Fundusz 4129 Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Wynagrodzenia 4177 bezosobowe Wynagrodzenia 4179 bezosobowe Zakup materiałów 4217 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 i wyposażenia 4260 Zakup energii Zakup usług 4307 pozostałych Zakup usług 4309 pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Gimnazja Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek

79 413,00

79 413,00

79 413,00

79 413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 729,00

6 729,00

6 729,00

6 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 333,00 2 584,00

14 333,00 2 584,00

14 333,00 2 584,00

14 333,00 2 584,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 760,00

5 760,00

5 760,00

0,00

5 760,00

0,00 0,00 0,00

0,00 6 460,00 6 460,00

0,00 88 200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80104

1 722 806,00 1 722 806,00 1 628 146,00 1 527 934,00 100 212,00 6 460,00 6 460,00 0,00 0,00 0,00

1 204 964,00 1 204 964,00 1 204 964,00 1 204 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 310,00

24 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 180,00

1 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 660,00

100 660,00

100 660,00

100 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 006,00

4 006,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 006,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 984,00

188 984,00

188 984,00

188 984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 143,00

7 143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 143,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347,00 31 326,00 1 240,00 60,00 2 000,00 22 240,00 1 080,00 1 411,00 69,00 30 000,00 23 766,00 1 154,00

347,00 31 326,00 1 240,00 60,00 2 000,00 22 240,00 1 080,00 1 411,00 69,00 30 000,00 23 766,00 1 154,00

0,00 31 326,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

0,00 31 326,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347,00 0,00 1 240,00 60,00 0,00 22 240,00 1 080,00 1 411,00 69,00 0,00 23 766,00 1 154,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 212,00

70 212,00

70 212,00

0,00

70 212,00

0,00

0,00 6 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

80110

3 321 944,00 3 321 944,00 2 095 944,00 1 858 995,00 236 949,00 1 220 000,00

1 220 000,00 1 220 000,00

0,00

0,00

0,00 1 220 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 486 442,00 1 486 442,00 1 486 442,00 1 486 442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 725,00

119 725,00

119 725,00

119 725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211 824,00 38 004,00 3 000,00 14 000,00

211 824,00 38 004,00 3 000,00 14 000,00

211 824,00 38 004,00 3 000,00 14 000,00

211 824,00 38 004,00 3 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 14 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 11 ? Poz. 993 ?

4260 Zakup energii Zakup usług 4280 zdrowotnych Zakup usług 4300 pozostałych Zakup usług 4350 dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe 4410 krajowe Różne opłaty i 4430 składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług 4300 pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług 4300 pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Pozostała działalność Stypendia dla 3240 uczniów Zakup usług 4300 pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek Zakup usług 4300 pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Zakup usług 4300 pozostałych 4370 Opłata z tytułu 80 000,00 2 500,00 45 200,00 3 000,00 80 000,00 2 500,00 45 200,00 3 000,00 80 000,00 2 500,00 45 200,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 2 500,00 45 200,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00 1 000,00

2 500,00 1 000,00

2 500,00 1 000,00

0,00 0,00

2 500,00 1 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

80 749,00

80 749,00

80 749,00

0,00

80 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

550 000,00 550 000,00 14 000,00 14 000,00 229 633,00 169 118,00

550 000,00 550 000,00 14 000,00 14 000,00 229 633,00 169 118,00

550 000,00 550 000,00 14 000,00 14 000,00 229 633,00 169 118,00

0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 221 477,00 169 118,00 14 000,00 14 000,00 8 156,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146

80148

19 923,00

19 923,00

19 923,00

19 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 907,00 4 529,00

27 907,00 4 529,00

27 907,00 4 529,00

27 907,00 4 529,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8 156,00

8 156,00

8 156,00

0,00

8 156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

110 142,00 12 000,00 10 000,00

110 142,00 12 000,00 10 000,00

98 142,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00

98 142,00 0,00 10 000,00

0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

88 142,00 160 000,00 53 340,00

88 142,00 160 000,00 53 340,00

88 142,00 122 000,00 15 340,00

0,00 63 210,00 3 600,00

88 142,00 58 790,00 11 740,00

0,00 38 000,00 38 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

851 85153

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00 5 000,00

3 600,00 5 000,00

3 600,00 5 000,00

3 600,00 0,00

0,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 240,00 106 660,00 1 805,00 285,00 57 520,00 5 000,00 31 300,00 2 500,00

4 240,00 106 660,00 1 805,00 285,00 57 520,00 5 000,00 31 300,00 2 500,00

4 240,00 106 660,00 1 805,00 285,00 57 520,00 5 000,00 31 300,00 2 500,00

0,00 59 610,00 1 805,00 285,00 57 520,00 0,00 0,00 0,00

4 240,00 47 050,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 31 300,00 2 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 12 ? Poz. 993 ?

zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 krajowe Różne opłaty i 6 750,00 6 750,00 6 750,00 0,00 6 750,00 0,00 0,00 składki Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna 8 439 204,00 8 439 204,00 2 020 520,00 1 088 169,00 932 351,00 420 000,00 5998684,00 Domy pomocy 354 870,00 354 870,00 354 870,00 0,00 354 870,00 0,00 0,00 społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 354 870,00 354 870,00 354 870,00 0,00 354 870,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 Dotacja celowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLII/325/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.13

  uchwała nr XLIV/340/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XIII/89/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.82

  uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy parku w mieście Orneta.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr BR.0007.111.2011.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr III/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu ZGWM na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XV.89.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Juchy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.98

  uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Grunwald z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.98

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.