Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

Tytuł:

uchwała nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Gminy Wydminy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 994
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 994

UCHWAŁA NR XXI/86/2011 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.437.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 17.784.420,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.652.916,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.868.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.378.511,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.489.628,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.214.093,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.877.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ; - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6 . § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.430.803,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 3.430.803,00 zł § 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.028.677,00 zł, rozchody w wysokości 597.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.430.803,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 597.874,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 994 ?

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 53.550,00 zł. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości 10.000,00 zł, 2) wydatki w wysokości 10.000,00 zł § 9. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 292.874,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 292.874,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. § 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody - 45.800,00 zł, wydatki 45.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 50.000,00 zł, z tego na: - 50.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. § 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń; 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego; - Dyrektor GOK - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GOK), a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, ze nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu, - Kierownik GBP - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GBP). 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 994 ?

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Bogusław Romatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011 r. w złotych

Dział 1 020 Rozdział 2 § 3 Nazwa 4 bieżące Leśnictwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka leśna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dostarczanie wody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan ogółem 5 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 34 000,00 500,00 125 500,00 0,00 125 500,00 0,00 2 000,00 120 000,00 500,00 3 000,00 56 009,00 0,00 46 009,00 0,00 46 009,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 140,00 0,00 1 140,00

02001

0750 400

40002

0830 0920 700

70005

0470 0750 0920 0970 750

75011

2010 75023

0970 751

75101

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 994 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z różnych rozliczeń w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

0,00 1 140,00 4 464 728,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 783 341,00 0,00 570 841,00 78 000,00 130 000,00 2 500,00 2 000,00 2 147 500,00 0,00 950 000,00 950 000,00 8 500,00 60 000,00 20 000,00 32 000,00 5 000,00 100 000,00 10 000,00 12 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 1 496 887,00 0,00 1 486 887,00 10 000,00 9 650 373,00 0,00 5 891 180,00 0,00 5 891 180,00 3 526 818,00 0,00 3 526 818,00 15 000,00 0,00 10 000,00 1 000,00 4 000,00 217 375,00 0,00 217 375,00 33 170,00 26 020,00

2010 756

75601

0350 75615

0310 0320 0330 0340 0910 75616

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0560 0910 75618

0410 75619

0460 75621

0010 0020 758

75801

2920 75807

2920 75814

0690 0920 0970 75831

2920 801

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 5 ? Poz. 994 ?

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101

7 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00 150,00 0,00 100,00 50,00 26 020,00 26 020,00 22 117,00

0920 0970 80114

0920 0970 80195

2007

2009 851

3 903,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 3 222 000,00 0,00 2 722 000,00 0,00 2 692 000,00 30 000,00 17 000,00 0,00 6 000,00 11 000,00 203 000,00 0,00 203 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 119 000,00 0,00 2 000,00 117 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 103 000,00 0,00

85154

0480 852

85212

2010 2360 85213

2010 2030 85214

2030 85216

2030 85219

0920 2030 85228

0970 85295

2030 900

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 6 ? Poz. 994 ?

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych opłat bieżące: razem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 46 500,00 0,00 46 000,00 500,00 46 500,00 0,00 46 000,00 500,00 10 000,00 0,00 10 000,00 17 784 420,00 26 020,00

0830 0920 90002

0830 0920 90019

0690

010

2 010 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0,00 20 000,00 1 000 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 1 322 916,00 1 322 916,00 1 322 916,00 1 322 916,00 1 322 916,00 4 652 916,00 3 322 916,00 22 437 336,00 3 348 936,00

01010

6297 01095

0770 600

60016

6300 6330 700

70005

0770 900

90095

6297

*) kol 2 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 7 ? Poz. 994 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011 r. WYDATKI

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki wydatki jednostek wynagrodzenia związane z budżetowych, i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane świadczenia z udziałem na rzecz środków, o osób których fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz finansowane z wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3,

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

010

2

01010

3

4

Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

5

2 524 900,00 2 500 000,00

6

24 900,00 0,00

7

24 900,00 0,00

8

0,00 0,00

9

24 900,00 0,00

10

0,00 0,00

11

0,00 0,00

12

0,00 0,00

13

0,00 0,00

14

0,00 0,00

15

2 500 000,00 2 500 000,00

16

2 500 000,00 2 500 000,00

17

2 500 000,00 2 500 000,00

18

0,00 0,00

6057

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

6059 01030

500 000,00 21 900,00

0,00 21 900,00

0,00 21 900,00

0,00 0,00

0,00 21 900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500 000,00 0,00

500 000,00 0,00

500 000,00 0,00

0,00 0,00

2850

21 900,00

21 900,00

21 900,00

0,00

21 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01095 4210 4300

3 000,00 1 500,00 1 500,00

3 000,00 1 500,00 1 500,00

3 000,00 1 500,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00

3 000,00 1 500,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

400 40002 4040

10 358,00 10 358,00 4 558,00

10 358,00 10 358,00 4 558,00

10 358,00 10 358,00 4 558,00

5 358,00 5 358,00 4 558,00

5 000,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4110 4120

688,00 112,00

688,00 112,00

688,00 112,00

688,00 112,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4610 600 60013

5 000,00 3 766 253,00 5 000,00

5 000,00 382 753,00 0,00

5 000,00 382 753,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 000,00 382 753,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 3 383 500,00 5 000,00

0,00 3 383 500,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6300

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

60014

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 500,00

28 500,00

0,00

0,00

6300

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 500,00

28 500,00

0,00

0,00

60016 4210 4270 4300

3 732 753,00 14 624,00 100 000,00 268 129,00

382 753,00 14 624,00 100 000,00 268 129,00

382 753,00 14 624,00 100 000,00 268 129,00

0,00 0,00 0,00 0,00

382 753,00 14 624,00 100 000,00 268 129,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 350 000,00 0,00 0,00 0,00

3 350 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6050 630 63095

3 350 000,00 32 000,00 32 000,00

0,00 32 000,00 32 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 32 000,00 32 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 350 000,00 0,00 0,00

3 350 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2320

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2830

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 8 ? Poz. 994 ?

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

700 70095 4170 4210 4260 4270 4300

123 500,00 123 500,00 500,00 8 000,00 3 000,00 70 000,00 8 000,00

123 500,00 123 500,00 500,00 8 000,00 3 000,00 70 000,00 8 000,00

123 500,00 123 500,00 500,00 8 000,00 3 000,00 70 000,00 8 000,00

500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 000,00 123 000,00 0,00 8 000,00 3 000,00 70 000,00 8 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400

17 500,00

17 500,00

17 500,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 4480

7 000,00 9 000,00

7 000,00 9 000,00

7 000,00 9 000,00

0,00 0,00

7 000,00 9 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4610

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710 71004 4300 71014 4300 71035 6050

76 000,00 31 000,00 31 000,00 40 000,00 40 000,00 5 000,00 5 000,00

71 000,00 31 000,00 31 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

71 000,00 31 000,00 31 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 000,00 31 000,00 31 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75011 4010

2 017 908,00 83 896,00 64 467,00

2 017 908,00 1 891 488,00 83 896,00 64 467,00 83 896,00 64 467,00

1 359 688,00 82 396,00 64 467,00

531 800,00 1 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

126 420,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4040

5 628,00

5 628,00

5 628,00

5 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120

10 584,00 1 717,00

10 584,00 1 717,00

10 584,00 1 717,00

10 584,00 1 717,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4440

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

94 420,00

94 420,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

88 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030 4210 4300 75023

88 920,00 2 500,00 3 000,00 1 672 592,00

88 920,00 2 500,00 3 000,00

0,00 2 500,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 1 236 792,00

0,00 2 500,00 3 000,00 428 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

88 920,00 0,00 0,00 7 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 672 592,00 1 665 092,00

3020

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

942 815,00

942 815,00

942 815,00

942 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

78 974,00

78 974,00

78 974,00

78 974,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

155 124,00 24 679,00 35 200,00 95 000,00 25 000,00 5 000,00 1 500,00 195 000,00 3 000,00

155 124,00 24 679,00 35 200,00 95 000,00 25 000,00 5 000,00 1 500,00 195 000,00 3 000,00

155 124,00 24 679,00 35 200,00 95 000,00 25 000,00 5 000,00 1 500,00 195 000,00 3 000,00

155 124,00 24 679,00 35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 95 000,00 25 000,00 5 000,00 1 500,00 195 000,00 3 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 9 ? Poz. 994 ?

telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

4400

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4420 4430

20 000,00 2 000,00 8 000,00

20 000,00 2 000,00 8 000,00

20 000,00 2 000,00 8 000,00

0,00 0,00 0,00

20 000,00 2 000,00 8 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4440

26 800,00

26 800,00

26 800,00

0,00

26 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075 4210 4300 75095 3030

50 500,00 21 500,00 29 000,00 116 500,00 30 000,00

50 500,00 21 500,00 29 000,00 116 500,00 30 000,00

50 500,00 21 500,00 29 000,00 86 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 40 500,00 0,00

50 500,00 21 500,00 29 000,00 46 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 4210 4300 4430

40 500,00 5 000,00 13 000,00 28 000,00

40 500,00 5 000,00 13 000,00 28 000,00

40 500,00 5 000,00 13 000,00 28 000,00

40 500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 000,00 13 000,00 28 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

751

1 140,00

1 140,00

1 140,00

0,00

1 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101

1 140,00

1 140,00

1 140,00

0,00

1 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 4300 754 75412 3020

1 000,00 140,00 105 000,00 103 500,00 40 000,00

1 000,00 140,00 105 000,00 103 500,00 40 000,00

1 000,00 140,00 64 500,00 63 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 140,00 64 500,00 63 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40 500,00 40 500,00 40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 4210 4260 4280 4300 4430 75421 4210 4300 757

500,00 30 000,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 488 750,00

500,00 30 000,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 488 750,00

0,00 30 000,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30 000,00 12 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

435 200,00

435 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8070

435 200,00

435 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75704

53 550,00

53 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8020 758 75814 4210 4300 75818 4810 801 80101

53 550,00 103 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 100 000,00 100 000,00 7 659 697,00 4 079 996,00

53 550,00 103 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 100 000,00 100 000,00

0,00 103 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 100 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 650 886,00 3 122 354,00

0,00 103 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 100 000,00 100 000,00 1 500 194,00 735 292,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 897,00 222 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 020,00 0,00

53 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 659 697,00 7 151 080,00 4 079 996,00 3 857 646,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 10 ? Poz. 994 ?

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3020

222 350,00

222 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

2 354 084,00

2 354 084,00 2 354 084,00

2 354 084,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

205 770,00

205 770,00

205 770,00

205 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4170 4210

461 801,00 83 299,00 17 400,00 194 300,00

461 801,00 83 299,00 17 400,00 194 300,00

461 801,00 83 299,00 17 400,00 194 300,00

461 801,00 83 299,00 17 400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 194 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4240 4260 4270 4280 4300 4350

4 000,00 75 050,00 26 000,00 6 500,00 267 100,00 4 900,00

4 000,00 75 050,00 26 000,00 6 500,00 267 100,00 4 900,00

4 000,00 75 050,00 26 000,00 6 500,00 267 100,00 4 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00 75 050,00 26 000,00 6 500,00 267 100,00 4 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

6 900,00

6 900,00

6 900,00

0,00

6 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430

4 500,00 6 850,00

4 500,00 6 850,00

4 500,00 6 850,00

0,00 0,00

4 500,00 6 850,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4440

138 592,00

138 592,00

138 592,00

0,00

138 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

536 232,00

536 232,00

493 983,00

474 221,00

19 762,00

0,00

42 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

42 249,00

42 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

365 007,00

365 007,00

365 007,00

365 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

27 682,00

27 682,00

27 682,00

27 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120

68 901,00 12 631,00

68 901,00 12 631,00

68 901,00 12 631,00

68 901,00 12 631,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4240 4260 4300

1 100,00 1 000,00 1 000,00

1 100,00 1 000,00 1 000,00

1 100,00 1 000,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00

1 100,00 1 000,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4440 80104

16 662,00 91 700,00

16 662,00 91 700,00

16 662,00 28 000,00

0,00 0,00

16 662,00 28 000,00

0,00 63 700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2540

63 700,00

63 700,00

0,00

0,00

0,00

63 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 80110 3020

28 000,00 1 558 460,00 120 012,00

28 000,00

28 000,00

0,00 1 364 941,00 0,00

28 000,00 73 507,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 120 012,00 120 012,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 558 460,00 1 438 448,00 120 012,00 0,00

4010

1 046 599,00

1 046 599,00 1 046 599,00

1 046 599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

85 408,00

85 408,00

85 408,00

85 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4210

198 624,00 34 310,00 2 800,00

198 624,00 34 310,00 2 800,00

198 624,00 34 310,00 2 800,00

198 624,00 34 310,00 0,00

0,00 0,00 2 800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4240

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

67 907,00

67 907,00

67 907,00

0,00

67 907,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113 4010

518 992,00 33 834,00

518 992,00 33 834,00

518 992,00 33 834,00

43 651,00 33 834,00

475 341,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4040

2 848,00

2 848,00

2 848,00

2 848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 11 ? Poz. 994 ?

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na

4110 4120 4210 4300 4410 4430

5 869,00 1 100,00 46 500,00 423 000,00 500,00 3 700,00

5 869,00 1 100,00 46 500,00 423 000,00 500,00 3 700,00

5 869,00 1 100,00 46 500,00 423 000,00 500,00 3 700,00

5 869,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 46 500,00 423 000,00 500,00 3 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

1 641,00

1 641,00

1 641,00

0,00

1 641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80114

277 002,00

277 002,00

277 002,00

223 031,00

53 971,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

168 666,00

168 666,00

168 666,00

168 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

13 461,00

13 461,00

13 461,00

13 461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300

29 140,00 5 464,00 6 300,00 17 200,00 2 600,00 300,00 9 500,00

29 140,00 5 464,00 6 300,00 17 200,00 2 600,00 300,00 9 500,00

29 140,00 5 464,00 6 300,00 17 200,00 2 600,00 300,00 9 500,00

29 140,0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr XVII/67/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wydminy na lata 2010 ? 2014

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wydminy na lata 2010 ? 2014.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.76

  uchwała nr X/33/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wydminy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.13

  uchwała nr XIV/55/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wydminach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLII/248/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wydminach

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr BR.0007.111.2011.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr III/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu ZGWM na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XV.89.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Juchy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.98

  uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Grunwald z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.