Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

Tytuł:

uchwała nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Powiatu Działdowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 995
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 995

UCHWAŁA NR XI/106/11 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. ?d? oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ? przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55.768.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 53.178.612 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.589.997 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 59.418.766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące kwotę 52.506.008 zł, w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.620.861 zł. 2) wydatki majątkowe kwotę 6.912.758 zł. 3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 6.543.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości 369.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.281.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5. - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6. § 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.650.157 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.650.157 zł, § 4. Przychody budżetu w wysokości 4.076.405,64 zł, rozchody w wysokości 426.248,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 995 ?

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.650.157 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 426.248,64 zł. § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25. poz.150 ze zm.): 1) dochody - 208.573 zł, 2) wydatki - 208.573 zł. § 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.): 1) dochody - 606.710 zł, 2) wydatki - 606.710 zł. § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. § 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody ? 338.324 zł; wydatki ? 338.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 496.000 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 349.737 zł, z przeznaczeniem na: a) odprawy emerytalne dla pracowników oświaty - 56.892 zł b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 134.000 zł c) nagrody starosty - 21.300 zł d) wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi - 137.545 zł § 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie, nie powodującymi likwidacji zadania, b) przesunięciu między rozdziałami i paragrafami wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rzeczowych i odpisów na ZFŚS

c) przesunięciu wynagrodzeń i pochodnych w działach miedzy jednostkami (szkołami) nie powodując zwiększenia, zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w klasyfikacji budżetowej. 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 995 ?

a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Kubiński Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Dział 010 Rozdział 01005 2110 01095 0970 020 02001 2460 02002 0570 600 60014 0750 0830 0920 6290 6300 700 70005 0470 0750 0760 0770 0870 2110 710 71013 2110 71014 2110 71015 Paragraf Treść Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Nadzór nad gospodarką leśną Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Wartość 104 685,00 60 000,00 60 000,00 44 685,00 44 685,00 332 179,00 330 679,00 330 679,00 1 500,00 1 500,00 874 557,00 874 557,00 50,00 4 000,00 2 500,00 400 618,00 467 389,00 1 653 647,00 1 653 647,00 56 409,00 17 648,00 2 139,00 4 851,00 1 511 600,00 61 000,00 606 710,00 45 000,00 45 000,00 6 000,00 6 000,00 255 710,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 995 ?

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Szkoły zawodowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze Wpływy z różnych dochodów

2110 71095 0690 750 75011 2110 75020 0690 0920 0970 75045 2110 754 75411 0920 2110 756 75618 0420 0490 75622 0010 0020 758 75801 2920 75803 2920 75832 2920 801 80120 0690 0750 0920 2007

255 710,00 300 000,00 300 000,00 406 735,00 161 914,00 161 914,00 226 821,00 35 370,00 166 451,00 25 000,00 18 000,00 18 000,00 3 135 000,00 3 135 000,00 7 000,00 3 128 000,00 8 750 031,00 1 271 850,00 1 261 850,00 10 000,00 7 478 181,00 7 348 381,00 129 800,00 29 929 223,00 21 709 138,00 21 709 138,00 6 670 274,00 6 670 274,00 1 549 811,00 1 549 811,00 1 653 694,00 219 552,00 130,00 1 848,00 9 600,00 176 778,00

2009 80130 0920 2007 2707 851 85156 2110 852 85201 0970 85202 0830 0920 2130 85203 2110 85204 0970

31 196,00 1 434 142,00 22 626,00 1 350 116,00 61 400,00 3 203 000,00 3 203 000,00 3 203 000,00 3 572 103,00 1 000,00 1 000,00 3 089 103,00 1 104 603,00 6 500,00 1 978 000,00 444 000,00 444 000,00 1 000,00 1 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 5 ? Poz. 995 ?

85205 2110 85218 0920 853 85321 2110 85324 0970 85333 0920 2690 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: 31 000,00 31 000,00 6 000,00 6 000,00 1 133 072,00 305 000,00 305 000,00 40 000,00 40 000,00 530 829,00 6 500,00 399 000,00

2887 85395 2007

125 329,00 257 243,00 233 477,00

2009 854 85406 0920 900 90019 0690 926 92695 6260

23 766,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 208 573,00 208 573,00 208 573,00 203 400,00 203 400,00 203 400,00 55 768 609,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Z tego z tego: z tego: z tego: w tym:

Dział Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wydatki bieżące

1 10

2

3

1005 4300 1095 4300 20 2001 3030 2002 4300 600 60014 3020

4 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe

5 104685 60000 60000 44685 44685 478805 330679 330679 148126 148126 3947667 3947667 22303

6 104685 60000 60000 44685 44685 478805 330679 330679 148126 148126 2162271 2162271 22303

zakup i wydatki na na programy objęcie akcji programy i udziałów Wydatki inwestycje i finansowane z finansowane wypłaty z oraz wydatki udziałem wydatki dotacje na świadczenia na z udziałem zakupy tytułu obsługa majątkowe wniesienie jednostek Wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób inwestycyjne środków, środków, poręczeń i długu budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; o których wkładów do o których gwarancji mowa spółek prawa nich naliczane statutowych mowa w art. 5 w art. 5 ust. 1 handlowego. zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 104685 0 104685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 44685 44685 148126 0 0 148126 148126 2139968 2139968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866610 866610 0 60000 60000 44685 44685 148126 0 0 148126 148126 1273358 1273358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330679 330679 330679 0 0 22303 22303 22303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785396 1785396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785396 1785396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 6 ? Poz. 995 ?

niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

671265 51720 111836 17419 2000 14370 474907 32927 62780 1062 622537 2159

671265 51720 111836 17419 2000 14370 474907 32927 62780 1062 622537 2159

671265 51720 111836 17419 2000 14370 474907 32927 62780 1062 622537 2159

671265 51720 111836 17419 0 14370 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2000 0 474907 32927 62780 1062 622537 2159

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360

7350

7350

7350

0

7350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4370

5983

5983

5983

0

5983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4410 4430 4440 4480 4500

4942 11172 27452 4411 1134

4942 11172 27452 4411 1134

4942 11172 27452 4411 1134

0 0 0 0 0

4942 11172 27452 4411 1134

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4700 6050 6060

12542 1336396 189000

12542 0 0

12542 0 0

0 0 0

12542 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1336396 189000

0 1336396 189000

0 0 0

0 0 0

6300

260000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260000

260000

0

0

630 63003

2358 2358

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2358 2358

2358 2358

0 0

0 0

6630

2358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2358

2358

0

0

700 70005 4270 4300 710 71013 4300 71014 4300 71015 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300

131800 131800 2300 129500 606710 45000 45000 6000 6000 255710 60937 121785 14305 31387 4828 0 7230 3861 72 1580

131800 131800 2300 129500 596710 45000 45000 6000 6000 255710 60937 121785 14305 31387 4828 0 7230 3861 72 1580

131800 131800 2300 129500 596710 45000 45000 6000 6000 255710 60937 121785 14305 31387 4828 0 7230 3861 72 1580

0 0 0 0 233242 0 0 0 0 233242 60937 121785 14305 31387 4828 0 0 0 0 0

131800 131800 2300 129500 363468 45000 45000 6000 6000 22468 0 0 0 0 0 0 7230 3861 72 1580

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 7 ? Poz. 995 ?

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika4370 cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków 4550 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Rady powiatów Różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika4370 cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Zakup pomocy nauko4240 wych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do 4350 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika4370 cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1578

1578

1578

0

1578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1894 83 972 5095 77 26 300000 25000 27000 4000 224000 10000

1894 83 972 5095 77 26 290000 25000 27000 4000 224000 10000

1894 83 972 5095 77 26 290000 25000 27000 4000 224000 10000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1894 83 972 5095 77 26 290000 25000 27000 4000 224000 10000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71095

10000 5963551 198427 153128 11088 24365 3931 786 600 4529 288632 274200 6073

0 5823051 198427 153128 11088 24365 3931 786 600 4529 288632 274200 6073

0 5458352 198427 153128 11088 24365 3931 786 600 4529 14432 0 6073

0 3603746 192512 153128 11088 24365 3931 0 0 0 0 0 0

0 1854606 5915 0 0 0 0 786 600 4529 14432 0 6073

0 8671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 356028 0 0 0 0 0 0 0 0 274200 274200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10000 140500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10000 140500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 75011

75019

859

859

859

0

859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3101 4399 5231978

3101 4399 5091478

3101 4399 5081579

0 0 3381320

3101 4399 1700259

0 0 8671

0 0 1228

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 140500

0 0 140500

0 0 0

0 0 0

75020

8671

8671

0

0

0

8671

0

0

0

0

0

0

0

0

1228 2663791 194043 430821 69487 30000 23178 172019 12847 96239 54493 2971 1103591 5796

1228 2663791 194043 430821 69487 30000 23178 172019 12847 96239 54493 2971 1103591 5796

0 2663791 194043 430821 69487 30000 23178 172019 12847 96239 54493 2971 1103591 5796

0 2663791 194043 430821 69487 0 23178 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 30000 0 172019 12847 96239 54493 2971 1103591 5796

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7710

7710

7710

0

7710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35756

35756

35756

0

35756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 8 ? Poz. 995 ?

Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75045 Kwalifikacja wojskowa Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika4370 cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek 75075 samorządu terytorialnego 3250 Stypendia różne Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe 75411 Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 3070 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe 4020 członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy 4050 zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności 4060 żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i 4180 ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do 4350 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4380

2103 28329 25156 78074 8378 12336

2103 28329 25156 78074 8378 12336

2103 28329 25156 78074 8378 12336

0 0 0 0 0 0

2103 28329 25156 78074 8378 12336

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24461 60000 50500

24461 0 0

24461 0 0

0 0 0

24461 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 60000 50500

0 60000 50500

0 0 0

0 0 0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

30000

0

0

18000 214 15700 800 200 220

18000 214 15700 800 200 220

18000 214 15700 800 200 220

15914 214 15700 0 0 0

2086 0 0 800 200 220

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

60

60

60

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

806 226514 80600 14000 33811 97103 1000 3303379 3128000

806 226514 80600 14000 33811 97103 1000 3303379 3128000

806 145914 0 14000 33811 97103 1000 3126379 2951000

0 14000 0 14000 0 0 0 2884832 2728800

806 131914 0 0 33811 97103 1000 241547 222200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 80600 80600 0 0 0 0 177000 177000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

177000

177000

0

0

0

0

177000

0

0

0

0

0

0

0

61000 5100 2070000

61000 5100 2070000

61000 5100 2070000

61000 5100 2070000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

310000

310000

310000

310000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172000

172000

172000

172000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12080 1620 97000 67500 8000 43000 4000 14000 41000 3600

12080 1620 97000 67500 8000 43000 4000 14000 41000 3600

12080 1620 97000 67500 8000 43000 4000 14000 41000 3600

12080 1620 97000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 67500 8000 43000 4000 14000 41000 3600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9400

9400

9400

0

9400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

4300

4300

0

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 9 ? Poz. 995 ?

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu 4510 państwa Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i 8070 pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Wynagrodzenia 4177 bezosobowe Wynagrodzenia 4179 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 wyposażenia Zakup pomocy 4240 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do 4350 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu 4000 11000 2200 4000 11000 2200 4000 11000 2200 0 0 0 4000 11000 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1200 9000 175379 124154 8481 20147 3250 5628 6309

1200 9000 175379 124154 8481 20147 3250 5628 6309

1200 9000 175379 124154 8481 20147 3250 5628 6309

0 0 156032 124154 8481 20147 3250 0 0

1200 9000 19347 0 0 0 0 5628 6309

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

75421

833

833

833

0

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

727 5850 180000 180000

727 5850 180000 180000

727 5850 0 0

0 0 0 0

727 5850 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 180000 180000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

757 75702

180000

180000

0

0

0

0

0

0

0

180000

0

0

0

0

758 75818 801 80120

845737 845737 845737 22746324 6659732 410921

845737 845737 845737 21091869 6099732 410921

845737 845737 845737 15377542 4851135 0

0 0 0 13145562 4332048 0

845737 845737 845737 2231980 519087 0

0 0 0 3387051 1020682 410921

0 0 0 450531 19941 0

0 0 0 1876745 207974 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1654455 560000 0

0 0 0 1654455 560000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

609761

609761

0

0

0

609761

0

0

0

0

0

0

0

0

19941 3415424 25532 4505 267224 558781 9246 1631 90279 1502 264 340 71867 12683 62288 5091 899 7447 126188 54151 2438 9885 63540 11214 2584 1095

19941 3415424 25532 4505 267224 558781 9246 1631 90279 1502 264 340 71867 12683 62288 5091 899 7447 126188 54151 2438 9885 63540 11214 2584 1095

0 3415424 0 0 267224 558781 0 0 90279 0 0 340 0 0 62288 0 0 7447 126188 54151 2438 9885 0 0 2584 1095

0 3415424 0 0 267224 558781 0 0 90279 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62288 0 0 7447 126188 54151 2438 9885 0 0 2584 1095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 25532 4505 0 0 9246 1631 0 1502 264 0 71867 12683 0 5091 899 0 0 0 0 0 63540 11214 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 10 ? Poz. 995 ?

usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,

4370

8453

8453

8453

0

8453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4410 4430 4440

3411 10965 229704

3411 10965 229704

3411 10965 229704

0 0 0

3411 10965 229704

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4700 6050 80123 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350

478 560000 953618 505 628680 60875 103452 16785 5406 20912 3967 41938 11908 290 11211 1276

478 0 953618 505 628680 60875 103452 16785 5406 20912 3967 41938 11908 290 11211 1276

478 0 953113 0 628680 60875 103452 16785 5406 20912 3967 41938 11908 290 11211 1276

0 0 815198 0 628680 60875 103452 16785 5406 0 0 0 0 0 0 0

478 0 137915 0 0 0 0 0 0 20912 3967 41938 11908 290 11211 1276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 505 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 560000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 560000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360

592

592

592

0

592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4370

4363

4363

4363

0

4363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4410 4430 4440

2069 1535 37608

2069 1535 37608

2069 1535 37608

0 0 0

2069 1535 37608

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4700 80130

246 14725765

246 13631310

246 9246490

0 7940682

246 1305808

0 2366369

0 349680

0 1668771

0 0

0 0

0 1094455

0 1094455

0 0

0 0

2590

2366369

2366369

0

0

0

2366369

0

0

0

0

0

0

0

0

3020 3030 4010 4040 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4170 4177 4179 4210 4217 4219 4240

345900 3780 6205403 502542 1057685 2789 845 171801 452 137 3251 18468 5594 178269 258945 45596 41654

345900 3780 6205403 502542 1057685 2789 845 171801 452 137 3251 18468 5594 178269 258945 45596 41654

0 0 6205403 502542 1057685 0 0 171801 0 0 3251 0 0 178269 0 0 41654

0 0 6205403 502542 1057685 0 0 171801 0 0 3251 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178269 0 0 41654

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

345900 3780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2789 845 0 452 137 0 18468 5594 0 258945 45596 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 11 ? Poz. 995 ?

dydaktycznych i książek Zakup pomocy 4247 naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy 4249 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4277 Zakup usług remontowych 4279 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do 4350 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika4360 cyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika4367 cyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika4370 cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe 4427 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Zakup pomocy 4240 naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne Pomoc społeczna

550922

550922

0

0

0

0

0

550922

0

0

0

0

0

0

97148 465543 76264 233750 41250 10515 81635 355185 49485 11262

97148 465543 76264 233750 41250 10515 81635 355185 49485 11262

0 465543 76264 0 0 10515 81635 0 0 11262

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 465543 76264 0 0 10515 81635 0 0 11262

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97148 0 0 233750 41250 0 0 355185 49485 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2407

2407

2407

0

2407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

1000

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

22519

22519

22519

0

22519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478 11710 7205 17517 382108

478 11710 7205 17517 382108

478 11710 0 17517 382108

0 0 0 0 0

478 11710 0 17517 382108

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 7205 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3927 1090255 4200

3927 0 0

3927 0 0

0 0 0

3927 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1090255 4200

0 1090255 4200

0 0 0

0 0 0

80140

128109

128109

128109

57634

70475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46435 2593 7404 1202 17375 1336 51250 514 86624 80405 300 1639 4280 192476 192476 3214000 11000

46435 2593 7404 1202 17375 1336 51250 514 86624 80405 300 1639 4280 192476 192476 3214000 11000

46435 2593 7404 1202 17375 1336 51250 514 6219 0 300 1639 4280 192476 192476 3208000 5000

46435 2593 7404 1202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17375 1336 51250 514 6219 0 300 1639 4280 192476 192476 3208000 5000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000

0 0 0 0 0 0 0 0 80405 80405 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80146

80195

851 85149

6000

6000

0

0

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85156

3203000

3203000

3203000

0

3203000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3203000 8578673

3203000 7568989

3203000 3715417

0 2345873

3203000 1369544

0 482000

0 3371572

0 0

0 0

0 0

0 1009684

0 1009684

0 0

0 0

852

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 12 ? Poz. 995 ?

Placówki opiekuńczowychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do 4350 sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika4370 cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do 4350 sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika4370 cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2830 Dotacja celowa z budżetu

85201 85202

2087576 2087576 3867603 1487585 119545 227360 44257 477650 299049 30840 144856 67881 2050 82240 812

2087576 2087576 3082603 1487585 119545 227360 44257 477650 299049 30840 144856 67881 2050 82240 812

0 0 3082603 1487585 119545 227360 44257 477650 299049 30840 144856 67881 2050 82240 812

0 0 1878747 1487585 119545 227360 44257 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1203856 0 0 0 0 477650 299049 30840 144856 67881 2050 82240 812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2087576 2087576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 785000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 785000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4215

4215

4215

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000 3500 78763

5000 3500 78763

5000 3500 78763

0 0 0

5000 3500 78763

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7000 785000 444000

7000 0 444000

7000 0 0

0 0 0

7000 0 0

0 0 444000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 785000 0

0 785000 0

0 0 0

0 0 0

85203

444000

444000

0

0

0

444000

0

0

0

0

0

0

0

0

85204

1386356 1283996 10945 1709 69706 20000 31000 31000 724138 164342 10559 50449 6666 152750 55131 15124 532 719 14109 1271

1386356 1283996 10945 1709 69706 20000 31000 31000 499454 164342 10559 50449 6666 152750 55131 15124 532 719 14109 1271

102360 0 10945 1709 69706 20000 31000 31000 499454 164342 10559 50449 6666 152750 55131 15124 532 719 14109 1271

82360 0 10945 1709 69706 0 0 0 384766 164342 10559 50449 6666 152750 0 0 0 0 0 0

20000 0 0 0 0 20000 31000 31000 114688 0 0 0 0 0 55131 15124 532 719 14109 1271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1283996 1283996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 224684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 224684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85205

85218

6156

6156

6156

0

6156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7286 1132 7831

7286 1132 7831

7286 1132 7831

0 0 0

7286 1132 7831

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5397 212084 12600

5397 0 0

5397 0 0

0 0 0

5397 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 212084 12600

0 212084 12600

0 0 0

0 0 0

85220

38000 38000

38000 38000

0 0

0 0

0 0

38000 38000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 13 ? Poz. 995 ?

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

853 85311

2568438 90420

2568438 90420

2069517 0

1763133 0

306384 0

90420 90420

3812 0

404689 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2820

90420

90420

0

0

0

90420

0

0

0

0

0

0

0

0

85321 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350

305000 110657 8018 18574 2996 101469 27980 8686 2638 4336 5551

305000 110657 8018 18574 2996 101469 27980 8686 2638 4336 5551

305000 110657 8018 18574 2996 101469 27980 8686 2638 4336 5551

241714 110657 8018 18574 2996 101469 0 0 0 0 0

63286 0 0 0 0 0 27980 8686 2638 4336 5551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4370

4249

4249

4249

0

4249

0

0

0

0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  aneks nr 2/10 Starosty Działdowskiego do Porozumienia z dnia 07.12.2007 roku w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Działdowskiego spisany w dniu 1.02.2010.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  obwieszczenie Starosty Działdowskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie w 2012r .

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr XII/127/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ?Osobowość Powiatu Działdowskiego?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.50

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Działdowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Działdowskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr BR.0007.111.2011.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr III/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu ZGWM na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XV.89.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Juchy na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.