Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

Tytuł:

uchwała nr XIV/119/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Janowiec Kościelny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 996
Hasła:ochrona zwierząt

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 996

UCHWAŁA NR XIV/119/12 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2012r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 249, poz. 1830; z 2008r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nidzicy, oraz po zasięgnięciu opinii Kół Łowieckich działających na terenie gminy Janowiec Kościelny Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 996 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIV/119/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Kościelny w 2012 roku WPROWADZENIE Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Janowiec Kościelny uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Kościelny? zwanego dalej Programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2011r., Nr 230 poz. 1371) Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 1. Niekontrolowane rozmnażanie, 2. Porzucanie zwierząt przez właścicieli, 3. Ucieczki zwierząt, 4. Łatwość pozyskiwania zwierząt, 5. Panujące mody na dane rasy zwierząt, 6. Brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności , ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Janowiec Kościelny, jednostkę organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy wykonuje zadania, 2. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa, 3. Przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt, 4. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 5. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, 6. Zwierzętach gospodarskich, należy prze to rozumieć zwierzęta, których chów lub hodowla prowadzona jest w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej lub wykorzystywanych również jako materiał reprodukcyjny, 7. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim), 8. Programie, należy przez to rozumieć Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Kościelny w 2012 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 996 ?

CEL I ZADANIA PROGRAMU Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe Programu to: 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Janowiec Kościelny, 3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 4. Odławianie bezdomnych zwierząt, 5. Wskazanie gospodarstwa rolnego celem zapewnienia miejsca pobytu dla zwierząt gospodarskich, 6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, 7. Edukacja mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny w zakresie opieki nad zwierzętami. OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: a. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek, b. Urząd Gminy Janowiec Kościelny poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Janowiec Kościelny realizują: 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa, Urząd Gminy wskazuje gospodarstwo rolne , zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, 2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 2. Urząd Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, prowadzenie działań zamierzających do pozyskania nowych właścicieli, m.in. umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu, 3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. Odławianie bezdomnych zwierząt Gminy Janowiec Kościelny realizują: 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa, 2. Urząd zapewni miejsce pobytu dla zwierząt gospodarskich odebranych dotychczasowemu właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia, 3. Organizacje pozarządowe, które posiadają przeszkolonych przedstawicieli w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Janowiec Kościelny. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują: 1. Urząd Gminy Janowiec Kościelny zapewni całodobowo opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych na drogach gminnych z udziałem zwierząt bezdomnych, w zakresie określonym w art.3 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 996 ?

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW Urząd Gminy Janowiec Kościelny w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych. FINANSOWANIE PROGRAMU Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na rok 2012 w kwocie 3 tyś. zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.18

  uchwała nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/303/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nidzica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3097

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2012r.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2987

  uchwała nr XII/75/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr BR.0007.111.2011.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr III/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu ZGWM na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.