Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

Tytuł:

uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Janowiec Kościelny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 997
Hasła:świetlice

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 997

UCHWAŁA NR XIV/121/12 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny. Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Świetlice wiejskie działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw: 1) stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego, 2) wprowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej i sportowej, 3) prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych. § 2. Zebranie wiejskie świetlicy wiejskiej. ustala szczegółowe regulaminy porządkowe określające funkcjonowanie

Rozdział 2. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY § 3. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Janowiec Kościelny, która ponosi koszt ich utrzymania w zakresie ich kapitalnych remontów. 2. Sołectwa, którym przekazano świetlice, zobowiązane są do ich bieżącego utrzymania i dokonywania bieżących prac remontowych i konserwatorskich w miarę posiadanych środków. 3. W sprawach przekraczających zwykły zarząd , o którym mowa w ust.7, o majątku świetlicy decyduje Wójt Gminy Janowiec Kościelny , po uzyskaniu opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie której leży świetlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały. 4. W zakresie organizacji działalności świetlice wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których działają. 5. W granicach określonych niniejszą uchwałą, zebranie wiejskie określa kierunki działania i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej. 6. Decyzje, o których mowa w ust. 5, podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego. 7. Majątkiem świetlicy, w ramach zwykłego zarządu, dysponuje sołtys, który: 1) odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlicy w szczególności na uroczystości okolicznościowe, szkolenia, do celów kampanii wyborczej,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 997 ?

2) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności organów statutowych sołectwa oraz organizacji uroczystości i imprez na rzecz ogółu mieszkańców sołectwa, 3) administruje nieruchomością, na której znajduje się świetlica, 4) współpracuje z Gminą w zakresie działań opisanych w § 3 ust. 1. 8. Sołtys składa na zebraniu wiejskim, w terminie do 28 lutego każdego roku, pisemne sprawozdanie z działalności, o której mowa w ust. 7. § 4. 1. Wynajem świetlicy na cele wymienione w § 3 ust. 7 pkt. 1 może nastąpić w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów, wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz środowiska lokalnego. 2. W przypadku gdy w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej działa Punkt PIAP lub Punkt przedszkolny sołtys wsi może wynająć lub udostępnić pomieszczenia świetlicy osobom trzecim, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z opiekunem Punktu PIAP bądź przedszkola. § 5. 1. Wynajem świetlicy wiejskiej na cele określone w § 3 ust, 7 pkt 1 następuje jedynie na podstawie umowy zawartej na piśmie. 2. Wynajem świetlicy wiejskiej może nastąpić na okres: 1) do 7 dni według uznania sołtysa 2) powyżej 7 dni za zgodą Wójta Gminy Janowiec Kościelny. 3. Czynsz za wynajem świetlicy: 1) do 7 dni ustala uchwalą zebranie wiejskie w wysokości nie niższej niż 100 zł 2) powyżej 7m dni ustalany jest wg stawek określonych w uchwale regulującej wysokość stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Janowiec Kościelny. 4. Zebranie wiejskie po uchwaleniu cennika przekazuje go do Urzędu Gminy Janowiec Kościelny do wglądu. 5. Wynajem świetlicy wiejskiej powyżej 7 dni musi być uzgodnione z mieszkańcami wsi w formie zebrania wiejskiego i za zgodą Wójta Gminy Janowiec Kościelny. 6. Poza czynszem, o którym mowa w ust. 3, najemca zobowiązany jest zapłacić koszty wszystkich mediów, z których korzystał, ze wskazania liczników lub obowiązujących ryczałtów. Opłaty stałe licznikowe są liczone dla każdej świetlicy osobno z podziałem na dni. Wynajmujący płaci je według wzoru: ilość dni najmu x cena za dzienne opłaty licznikowe. 7. Środki uzyskane z wynajmu świetlicy stanowią dochód Gminy Janowiec Kościelny i muszą być pobrane przez sołtysa i przelane na konto gminy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wynajmu świetlicy lub przekazane do kasy na kwit. 8. W uzasadnionych przypadkach sołtys może odmówić wynajęcia świetlicy na cele określone w § 3 ust. 7 pkt. 1. 9. Za udostępnienie świetlicy bez umowy i nieodpłatnie, udostępniający ponosi odpowiedzialność za szkodę tym wyrządzoną. § 6. 1. Wszelką dokumentację ? według ustalonego wzoru, związaną z zarządzaniem świetlicą wiejską w ramach opisanych działań gromadzi i przechowuje sołtys, a następnie przekazuje do archiwizacji właściwemu pracownikowi Urzędu Gminy. 2. Przekazanie dokumentacji za rok miniony, o której mowa w ust. 1, następuje do 30 kwietnia. 3. Wójt może w każdym czasie zarządzić kontrolę dokumentacji dot. wynajmu świetlicy wiejskiej . § 7. Zebranie wiejskie, w formie uchwały może powierzyć zarząd nad świetlicą wiejską innej osobie niż sołtys. § 8. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlic wiejskich sprawuje Urząd Gminy Janowiec Kościelny.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 997 ?

Rozdział 3. FINASOWANIE ŚWIETLIC § 9. 1. Finansowanie, utrzymanie obiektów świetlic wiejskich, w zakresie o którym mowa w §3 ust.1, następuje bezpośrednio z budżetu gminy. 2. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich może być wspierane ze środków pozabudżetowych gminy. 3. Z budżetu gminy pokrywane są koszty związane z ogrzewaniem, energią elektryczną i wodą, odbiorem śmieci i ścieków. Rozdział 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.734

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ińsko

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5940

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/359/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.52

  porozumienie nr 2/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych dokonanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XIV/119/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr BR.0007.111.2011.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.