Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

Tytuł:

uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych w Gminie Janowiec Kościelny w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Janowiec Kościelny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 998
Hasła:gospodarka komunalna - korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 998

w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych w Gminie Janowiec Kościelny w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Na podstawie art. 18, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady korzystania z sal sportowych w Gminie Janowiec Kościelny: 1. sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym, 2. sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Waśniewie ? Grabowie, które są obiektami użyteczności publicznej i odrębnymi lokalami. § 2. 1. Z obiektów sportowych można korzystać przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły, do której dana sala sportowa przynależy. 2. Sale sportowe służą do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno ? sportowych i kulturalnych. 3. Zajęcia oraz rozgrywki w danej sali sportowej odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu przez Dyrektorów Szkół. 4. Z sal sportowych mogą korzystać osoby z terenu, jak i spoza terenu Gminy Janowiec Kościelny. 5. Korzystający z sal sportowych mają jednocześnie prawo korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa. § 3. 1. Sale sportowe udostępnia się w pierwszej kolejności Stowarzyszeniom Sportowym z terenu Gminy Janowiec Kościelny, realizującym program szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach przyznanej dotacji. 2. Osoby zainteresowane korzystaniem z danej sali sportowej zgłaszają się z wnioskiem do Dyrektora Szkoły, który przygotowuje i zawiera odpowiednią umowę najmu. 3. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Szkoły, ustala z nim sprawy organizacyjne i personalne, podpisuje umowę, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Kierownikiem grupy może być tylko osoba pełnoletnia.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 998 ?

§ 4. Dla Stowarzyszeń Sportowych, gminnych jednostek organizacyjnych realizujących swoje zadania statutowe oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) realizujących zadania publiczne powierzone przez Gminę Janowiec Kościelny, sale wymienione w § 1 są udostępniane bez opłat. § 5. Umowy zawierane w przedmiocie z powszechnie obowiązującym prawem. wykorzystania sal gimnastycznych muszą być zgodne

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i wchodzi z życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.582.6601

  uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

 • DZ. URZ. 2010.83.1522

  uchwała nr XLII/692/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 16 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowo- widowiskowej i sal sportowych w Gminie Żukowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opłat za ich korzystanie.

 • DZ. URZ. 2011.48.1110

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych w Gminie Potęgowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opłat za ich korzystanie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 maja 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2010.192.1273

  uchwała nr XXXIV/228/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się na terenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Radłów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XIV/119/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.