Logowanie

Rada Gminy Gorzyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.129531.3.2011

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.86531.3.2011

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.86431.3.2011

  uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.86331.3.2011

  uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.9058.3.2011

  uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. ?Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji ?NAUTICA? w Gorzycach? i nadania mu statutu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.32.5929.2.2011

  uchwała nr IV/7/2010 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.8.12212.1.2011

  uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/391/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.8.12112.1.2011

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/228/05 Rady Gminy Gorzyce w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacji o gruntach dla osób fizycznych, ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.279.46829.12.2010

  uchwała nr XLIV/403/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.46528.12.2010

  uchwała nr XLIV/400/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/345/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy Gorzyce, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.46528.12.2010

  uchwała nr XLIV/399/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Gorzyce i sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.43415.12.2010

  uchwała nr XLIV/396/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad poboru opłaty targowej i opłaty od posiadania psa od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.43415.12.2010

  uchwała nr XLIV/395/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.43415.12.2010

  uchwała nr XLIV/394/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce oraz zasad jej ustalania i poboru

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.43415.12.2010

  uchwała nr XLIV/393/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2011 rok, oraz zasad poboru i terminu płatności tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.43315.12.2010

  uchwała nr XLIV/392/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.266.43315.12.2010

  uchwała nr XLIV/391/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.274310.12.2010

  uchwała nr LIV/355/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.274210.12.2010

  uchwała nr LIII/350/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.274110.12.2010

  uchwała nr LIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2011.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.