Logowanie

Rada Gminy Widuchowa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.78019.5.2010

  uchwała nr XXVIII/295/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.50429.3.2010

  uchwała nr XXIX/305/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.1795.2.2010

  uchwała nr XXVI/274/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.23619.12.2009

  uchwała nr XXVI/271/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.23609.12.2009

  uchwała nr XXVI/270/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.23599.12.2009

  uchwała nr XXVI/269/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.196126.10.2009

  uchwała nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.16949.9.2009

  uchwała nr XXIV/259/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 czerwca 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.16939.9.2009

  uchwała nr XXIV/257/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.16929.9.2009

  uchwała nr XXIV/256/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.134924.7.2009

  uchwała nr XIX/199/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.128820.7.2009

  uchwała nr XXII/245/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.128720.7.2009

  uchwała nr XXII/243/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.128620.7.2009

  uchwała nr XXI/225/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.8212.6.2009

  uchwała nr XXI/219/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.8202.6.2009

  uchwała nr XXI/215/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.8192.6.2009

  uchwała nr XX/207/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miejscowości i Gminy Widuchowa na lata 2009-2013?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.67215.5.2009

  uchwała nr XIX/201/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Ognica do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.6398.5.2009

  uchwała nr XXI/234/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.54027.4.2009

  uchwała nr XIX/202/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.