Logowanie

Rada Miejska w Dukli - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.167812.7.2011

  uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Głojscach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.16557.7.2011

  uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 lutego 2011r. uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.161130.6.2011

  uchwała nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.13943.6.2011

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011r. w sprawie określenia metod i norm postępowania przy załatwianiu spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dukla lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.13812.6.2011

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr VI/34/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.13802.6.2011

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.9348.4.2011

  uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Iwli prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfectus" w Iwli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.8871.4.2011

  uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Dukla, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.65514.3.2011

  uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.293629.12.2010

  uchwała nr LXI/356/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.286717.12.2010

  uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.286617.12.2010

  uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.26216.12.2010

  uchwała nr LXI/357/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.204312.11.2010

  uchwała nr LIX/338/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków, na których może odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.19162.11.2010

  uchwała nr LX/345/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.48.104411.6.2010

  uchwała nr LI/294/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.42.95527.5.2010

  uchwała nr L/292/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 6 maja 2010r. w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.91821.5.2010

  uchwała nr L/291/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Dukla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.83914.5.2010

  uchwała nr XLIX/289/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.54029.3.2010

  uchwała nr XLVI/276/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.