Logowanie

Rada Miejska w Jedliczu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.151420.6.2011

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.75222.3.2011

  uchwała nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jedlicze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.40721.2.2011

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.19621.1.2011

  uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.6010.1.2011

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.240527.11.2010

  uchwała nr LXXXIX/460/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.240427.11.2010

  uchwała nr LXXXIX/456/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Domu Przedpogrzebowego w Jedliczu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.233824.11.2010

  uchwała nr LXXXVIII/450/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze III" w mieście Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.207916.11.2010

  uchwała nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.207816.11.2010

  uchwała nr LXXXVIII/452/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.19858.11.2010

  uchwała nr LXXXVII/442/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.19848.11.2010

  uchwała nr LXXXVII/441/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.19172.11.2010

  uchwała nr LXXXVII/445/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.158014.9.2010

  uchwała nr LXXXIV/425/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXXII/419/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania z wód.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.157914.9.2010

  uchwała nr LXXXII/419/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z rzeki Jasiołki w ramach powszechnego korzystania z wód.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.142217.8.2010

  uchwała nr LXXII/361/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.60.121312.7.2010

  uchwała nr LXXVIII/401/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Potok III"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.24715.2.2010

  uchwała nr LXXIII/370/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/136/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego) oraz opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.243716.12.2009

  uchwała nr LXXI/359/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jedlicze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.242815.12.2009

  uchwała nr LXIX/353/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.