Logowanie

Rada Miejska w Jedliczu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.242715.12.2009

  uchwała nr LXIX/352/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.242615.12.2009

  uchwała nr LXIX/351/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.11298.6.2009

  uchwała nr LIV/290/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających Gminie Jedlicze lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w przypadkach nie stanowiących pomocy publicznej w myśl art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.11288.6.2009

  uchwała nr LIV/286/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2009 - 2013


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.87615.5.2009

  uchwała nr LI/275/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyrobów na terenie Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.83012.5.2009

  uchwała nr LI/277/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.82912.5.2009

  uchwała nr LI/276/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.