Logowanie

Rada Miejska w Knyszynie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.307.1.2011

  uchwała nr II/ 8/ 10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.310.12.2010

  uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.276.318.11.2010

  uchwała nr XXXV/228/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Knyszyn lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.276.318.11.2010

  uchwała nr XXXV/226/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do prowadzenia postępowania w spawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.276.318.11.2010

  uchwała nr XXXV/225/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom w miejscowościach położonych na terenie Gminy Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.264.327.10.2010

  uchwała nr XXXIV/218/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 8 września 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.248.35.10.2010

  uchwala nr XXXIV/219/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.217.231.8.2010

  uchwała nr XXXIII/216/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.171.214.7.2010

  uchwała nr XXXII/209/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.143.121.6.2010

  uchwała nr XXXI/201/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.143.121.6.2010

  uchwała nr XXX/197/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.95.1413.5.2010

  uchwała nr XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.95.1413.5.2010

  uchwała nr XXIX/188/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.67.1013.4.2010

  uchwała nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.44.7710.3.2010

  uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.28.5119.2.2010

  uchwała nr XXVII/174/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.18.3510.2.2010

  uchwała nr XXVI/170/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.6319.1.2010

  uchwała nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.223.12.2009

  uchwała nr XXVIII/181/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.223.12.2009

  uchwała nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.