Logowanie

Rada Gminy Dobromierz - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)14.8.2012

  uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2012.

 • uchwała nr XX/119/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)25.7.2012

  uchwała nr XX/119/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz.

 • uchwała nr XVIII/104/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)12.4.2012

  uchwała nr XVIII/104/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz.

 • uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)11.4.2012

  uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu.


 • uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)26.3.2012

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • uchwała nr XVIII/101/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)23.3.2012

  uchwała nr XVIII/101/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz.

 • uchwała nr XVIII/102/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)23.3.2012

  uchwała nr XVIII/102/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom, psychologom.

 • uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 (...)7.2.2012

  uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2012.

 • uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)9.12.2011

  uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)9.12.2011

  uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)9.12.2011

  uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)9.12.2011

  uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)9.12.2011

  uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)16.11.2011

  uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Dobromierz Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.

 • uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)16.11.2011

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/65/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.

 • uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)2.11.2011

  uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia (...)12.10.2011

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 (...)28.7.2011

  uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz

 • uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 (...)5.5.2011

  uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz.

 • uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 (...)4.5.2011

  uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2011

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.