Logowanie

Rada Gminy Gozdowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605428.8.2012

  uchwała nr 120/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo obejmującego wybrane obszary planistyczne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.593716.8.2012

  uchwała nr 126/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Rempin , Gminy Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58076.8.2012

  uchwała nr 123/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58066.8.2012

  uchwała nr 122/ XIII /12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.58056.8.2012

  uchwała nr 121/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.446731.5.2012

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.446631.5.2012

  uchwała nr 106/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.247414.3.2012

  uchwała nr 100/X/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146717.2.2012

  uchwała nr 96/IX/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137915.2.2012

  uchwała nr 90/ IX /11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.823522.12.2011

  uchwała nr 74/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.751215.12.2011

  uchwała nr 78/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.751115.12.2011

  uchwała nr 77/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2012 roku .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.733513.12.2011

  uchwała nr 82/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.733413.12.2011

  uchwała nr 81/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.733313.12.2011

  uchwała nr 80/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.733213.12.2011

  uchwała nr 79/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.588624.10.2011

  uchwała nr 73/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 31176 Czachorowo ? Dzięgielewo ? Włoczewo położonej na terenie Gminy Gozdowo do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.566811.10.2011

  uchwała nr 70/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.466413.8.2011

  uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.